رباب پرویزی زاده یکی از مشکلات اقتصادی که همه اقشار جامعه را درگیر می کند وهر روز با سرعت در حال افزایش و باعث وضعیت نا بسامانی در زندگی روزمره مردم می شود تورم هست. که بصورت سریع و شتابان در حال افزایش می باشد. با بالا رفتن تورم در وضعیت فعلی اقتصادی باعث کاهش […]


رباب پرویزی زاده
یکی از مشکلات اقتصادی که همه اقشار جامعه را درگیر می کند وهر روز با سرعت در حال افزایش و باعث وضعیت نا بسامانی در زندگی روزمره مردم می شود تورم هست. که بصورت سریع و شتابان در حال افزایش می باشد. با بالا رفتن تورم در وضعیت فعلی اقتصادی باعث کاهش قدرت خرید و گرانی کالاهای مورد نیاز مردم می گردد . تورم در پی عواملی مختلفی در نظام سیاست پولی وعرضی کالا تاثیر گذار می باشد .اما تورم به صورت پایدار ویا موقتی بر روی قیمت ها همچینن افزایش در سطح عمومی کالاها و خدمات نه یک کالا بلکه چند کالا یا چند خدمات خاصی است.که بدنبال افزایش مصرف سریع حجم پول در گردش بیش از سرعت تولید که در معرض فروش هستند صورت بگیرد به خودی خود موجب تورم خواهد شد که در مقایسه با پول رایج افزایش پیدا کنند.این مقدار پول در گردش توسط دولت ها و بانک مرکزی آن کشور ها تعیین می شود.بنابراین تنها دولت وبانک مرکزی مسؤول افزایش سریع حجم پول در گردش خواهند بود . اگر مقدارتولید خدمات با همان سرعت قیمت ها برابر بود تورم به صورت ثابت می بود ولی اگر سرعت افزایش حجم پول شدیدتر از سرعت افزایش تولید باشد.تورم نا پایدار رخ می دهد که متاسفانه در حال حاضر شاهدش هستیم. که این بستگی تامین بودجه از طرف دولت هااز محل های مختلفی بر اساس یک برنامه ریزی صحیحی تأمین می شود دارد . بنابراین تأمین بودجه نباید به صورتی تصویب شود که موجب تورم گردد. مثل افزایش حجم پول در گردش است که دولت ها از طریق وادار کردن بانک مرکزی به صورت چاپ اوراق قرضه ویا چاپ اسکناس تازه. رابطه سیاست های دولت با مسأله تورم ،رابطه ای دوگانه است. یکی هزینه های خود دولت هست ودوم از طرفی به هزینه های خود اضافه کند. مثلا در اولی هزینه از طریق گرفتن مالیات ها ودر روش دومی کم کردن مالیات ها به صورت تعادل صورت نگیرد .تورم ایجاد می کند.عواملی مثل رشد جمعیت، تقاضا روز افزون،تولید محدود،نارسایی شبکه توزیع،نقش دلالان در افزایش قیمت و همچنین وابستگی دولت به تولیدات داخلی به واردات،پایین بودن تولید و ابداع ونو آوری این هزینه ها در ساختار سیاسی اقتصادی تاثیر می گذارد وباعث تورم ومشکلات اقتصادی وقدرت خرید مردم می گردد.