حریری: هیچ وزیر صمتی تا وزیر نشده نمیدونه که زورش به خودروسازها نمیرسه، هیچ وزیر اقتصادی هم زورش به بانکها نمیرسه، هیچ رییس بانک مرکزی هم زورش به گردانندگان بازار ارز، هیچ وزیر بهداشتی به اصلی های حوزه دارو و همه شون زورشون به فولادیها و پتروشیمیاییها. کت تن کیه؟  

 

حریری: هیچ وزیر صمتی تا وزیر نشده نمیدونه که زورش به خودروسازها نمیرسه، هیچ وزیر اقتصادی هم زورش به بانکها نمیرسه، هیچ رییس بانک مرکزی هم زورش به گردانندگان بازار ارز، هیچ وزیر بهداشتی به اصلی های حوزه دارو و همه شون زورشون به فولادیها و پتروشیمیاییها. کت تن کیه؟

 

  • منبع خبر : عصر فوری