بنابر اخبار موثق به زودی  حکم معاون وزیر در امور نفت (مدیر عامل شرکت نفت )، معاون وزیر در امور پتروشیمی (مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و قائم مقام وزیر نفت  از سوی اوجی صادر خواهد شد . براین اساس به زودی عبدالحسین بیات به عنوان قائم مقام وزیر نفت، خجسته مهر به عنوان […]

بنابر اخبار موثق به زودی  حکم معاون وزیر در امور نفت (مدیر عامل شرکت نفت )، معاون وزیر در امور پتروشیمی (مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی) و قائم مقام وزیر نفت  از سوی اوجی صادر خواهد شد .
براین اساس به زودی عبدالحسین بیات به عنوان قائم مقام وزیر نفت، خجسته مهر به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت و حیدرنیا به عنوان مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسماً معرفی خواهند شد.

  • منبع خبر : نفتی ها