تیر برق وسط کوچه در دولت آباد دشتی خالق اثر اداره برق و بنیاد مسکن!

تیر برق وسط کوچه در دولت آباد دشتی خالق اثر اداره برق و بنیاد مسکن!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین