دریغ از اینهمه وعده و تحقق آن، دریغ از اندک توجه ای به جان و مال و خواسته ی مردم در عجبم از نمایندگان مجلس که چرا نسبت به جان موکلان خود بی توجه اند ،نماینده ی محترم حوزه ی جنوب استان ،نماینده ی محترم دشتی و تنگستان ،نماینده ی محترم شهرستان بوشهر مگر […]

 

دریغ از اینهمه وعده و تحقق آن، دریغ از اندک توجه ای به جان و مال و خواسته ی مردم

در عجبم از نمایندگان مجلس که چرا نسبت به جان موکلان خود بی توجه اند ،نماینده ی محترم حوزه ی جنوب استان ،نماینده ی محترم دشتی و تنگستان ،نماینده ی محترم شهرستان بوشهر

مگر جایگاه فعلی شما حاصل سوگند خدمت به موکلانتان نبوده است؟

چرا حالا که بهارستانی شده اید

جان و مال مردم برایتان اهمیت ندارد ؟

این تسلسل مربوط به دوره ی شما تنها نیست ،شامل نمایندگان ادوار قبل هم میباشد اما حجب و حیای مردم همواره اعتماد بوده است و شما تنها استفاده ی ابزاری از مردم (که به فرمایش حضرت امام ولی نعمتان ما میباشند) نموده اید .

تاریخ حضورتان در بهارستان رو به افول است باز شمایید و این مردم

حداقل در این وقت باقی مانده، شعارها و وعدهایتان را جامعه ی عمل بپوشانید و صداقت کلام را در عملتان تثبیت نمایید .

جاده ی مرگ ،هیولای قرن است

اهتمام شما هم پایان بخشی بر این سناریوی سوگ و ماتم

جواد خلیلی فعال اجتماعی بندر بوالخیر

  • منبع خبر : نصیر بوشهر