نصیربوشهر – زهرا جوهری: آیا شمایل و حسن روی او فکر تو را به خود مشغول کرده است ؟!! اگر این چنین است هرگز بی‌محابا دلت را به او گره مزن ؛زیرا جذبه ی آن ارتباطی که به شناخت کامل نرسیده است به همان اندازه که مهیج و امیدبخش است به همان اندازه نیز می‌تواند […]

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

آیا شمایل و حسن روی او فکر تو را به خود مشغول کرده است ؟!!
اگر این چنین است هرگز بی‌محابا دلت را به او گره مزن ؛زیرا جذبه ی آن ارتباطی که به شناخت کامل نرسیده است به همان اندازه که مهیج و امیدبخش است به همان اندازه نیز می‌تواند مخوف و غیرقابل پیش بینی باشد .
هیچ صورت مطلوب و هیچ رفتار ظاهری ، هیچ نوع لباس پوشیدن و حتی هیچ موقعیت اجتماعی نمیتواند آن گونه که باید او را به تو بشناساند .
بی درنگ و بدون کندوکاو ، قسمتی از زندگی خود را به او می سپاری؛ بدون آنکه بدانی بعدها هردو به خاطر همین تعجیل چه صدماتی خواهید خورد و در این غفلت چه مقدار از عمر را با اندوه و خشم و توقع ، از دست خواهید داد .
می دانی چرا !؟زیرا حس زیبای دوست داشتن و تعلق ترا سردرگم و مردد می کند و به راحتی نمی توانی خود را از آن همه سختی و ناملایماتی که به خاطر عدم شناخت به تو عارض شده است برهانی .
لازمه ی یک ارتباط موفق قبل از ابراز خواستن ، شناختن است .
شناخت تفکرات، نوع رفتار و حتی شرایطی که او در آن قرار دارد به میزان زیادی میتواند یا تو را به دست دادن و پیوند ، مصمم نماید و یا در معاشرتش منصرف کند.
فهم و رعایت این مسئله ی حیاتی سهم تو را در اشتباهاتی که در حقت عارض می‌شود و ناملایماتی که خواهی دید تعیین می کند.رعایت این مورد در تمامی ارتباطات صادق است.
پس ای عزیز جانان، اگر به زمان و دقت، اجازه ی تفحص در رفتار همدیگر را ندهید و فقط چشم به دوست داشتن هم باز نمایید ؛ به احتمال قوی منتظر درس های بزرگ و تکان‌های شدید قایق عشقتان در دریای زندگی باشید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر