متین دیداری، مدیرعامل پتروشیمی زاگرس، اخیراً از انجام مطالعات تولید بنزین متانولی با توجه به وجود ظرفیت مازاد این محصول پتروشیمی در کشور خبر داد و گفت: متانول به عنوان یک اکتان افزا میتواند در فرآیند تولید بنزین مورد استفاده قرار بگیرد. وی با ارائه پیشنهادی به وزارت نفت از آمادگی برای مشارکت در تولید بنزین متانولی خبر داد و تصریح کرد: متانول میتواند واردات بنزین را متوقف کند.

نصیربوشهرآنلاین: متین دیداری، مدیرعامل پتروشیمی زاگرس، اخیراً از انجام مطالعات تولید بنزین متانولی با توجه به وجود ظرفیت مازاد این محصول پتروشیمی در کشور خبر داد و گفت: متانول به عنوان یک اکتان افزا میتواند در فرآیند تولید بنزین مورد استفاده قرار بگیرد.

وی با ارائه پیشنهادی به وزارت نفت از آمادگی برای مشارکت در تولید بنزین متانولی خبر داد و تصریح کرد: متانول میتواند واردات بنزین را متوقف کند.

پتروشیمی زاگرس با مدیرعاملی متین دیداری با تفسیرها و برداشت های یکجانبه مدعی عدم بدهی به شرکت گاز می باشند پتروشیمی زاگرس و مدیر عامل آن در هفته های گذشته تبلیغات زیادی بر روی نامه مدیر برنامه ریزی نفت انجام دادند که خواستار عدم محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی ها با قیمت ۷۰۰۰ تومان شده بود نکته حائز اهمیت در این موضوع بدهی انباشته این پتروشیمی به شرکت گاز استان بوشهر می باشد که از گذشته تجمیع گردیده است و با تغییر نرخ خوراک تاثیر به سزایی در بدهی های این شرکت نخواهد داشت.

آیا بنزین متانولی در راه است؟

در حالی ایران که ایران سالهاست درگیر مسئله تولید بنزین متانولی بیکیفیت و اساسا ناترازی در حوزه انرژی است کشورهای دیگر به سمت سوخت انرژیهای پاک میروند. ایران در حالی به سمت تولید بنزین متانولی بی کیفیت در حرکت است که که سوخت متانول یک سوخت زیستی جایگزین برای احتراق داخلی و موتورهای دیگر است، چه در ترکیب با بنزین یا به طور مستقل. متانول نسبت به سوخت اتانول هزینه کمتری برای تولید پایدار دارد. گرچه اثرات سمی بیشتری نسبت به بنزین دارد.

چندی پیش هم اخباری درباره بررسی وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره استفاده از بنزین ترکیب شده با متانول منتشر شد.
در حالت کلی تامین سوخت برای مصرف داخلی هم در ایران همیشه با مشکل مواجه بوده و دولتها را بر آن داشته که به دنبال راهکارهای جایگزین باشند. این در حالی است که کشورهایی که حتی از نظر منابع انرژی نزدیک به ایران هم نیستند، بهراحتی سوخت مورد نیاز خود را تامین میکنند.

بنزین غیرمتانولی هم ناخالصی دارد

محمدحسن دیدهور، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: در حال حاضر اکثر نقاط دنیا به سمت استفاده از سوخت و انرژی پاک رفته اند، اما ایران برعکس عمل میکند؛ حتی بنزینی که امروز در ایران وجود دارد و نسبت به متانول پاکتر است ناخالصی بسیاری دارد. ایران باید مانند نقاط دیگر دنیا به سمت استفاده از سوخت پاک یعنی هیدروژن برود.

امروز عربستان بزرگترین واحد تولید گاز هیدروژن را میسازد و قصد این کشور این است که هیدروژن مایع را از طریق سیستم لوله کشی جابه جا کنند. زیرا این جابه جایی از طریق مخازن سخت است. به این طریق سعودیها میتوانند هیدروژن را به بسیاری از کشورهای اروپایی صادر کنند. امروز دنیا در این حوزه کار میکند که حتی سوخت قطارها هیدروژنی شود. اما با این پیشنهاد متین دیداری مدیرعامل پتروشیمی زاگرس ایران از چاله به چاه خواهد افتاد تا بنزین را به متانول تبدیل کند. متانول گرچه آنچنان سمی نیست، ولی جزو گازهای خطرناک است!
با توجه به مطالب فوق الذکر به نظر می رسد متین دیداری مدیرعامل پتروشیمی زاگرس با پیشنهاد تولید بنزین متانولی به دنبال تهاتر بدهی های این پتروشیمی با بنزین بی کیفیت متانولی می باشد!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین