حاشیه ها تمامی ندارد گویا…. اوجی: عمل به وعده. قاضی زاده هاشمی: اجرای قانون. اوجی: بزودی قاضی زاده: ممنون که اجرا کردی!!!!!!!

حاشیه ها تمامی ندارد گویا….

اوجی: عمل به وعده.
قاضی زاده هاشمی: اجرای قانون.
اوجی: بزودی
قاضی زاده: ممنون که اجرا کردی!!!!!!!

  • منبع خبر : سیمای نفت