➖مهمترین مشخصه رفاه، ارزش حقیقی دستمزد براساس قیمت کالا و خدمات در بازار است. ➖نمودار فوق تغییرات درآمد نیروی کار کشور، تعدیل شده با تغییرات قیمتها و تورم را از سال ۱۳۶۴ تا به امروز را نشان می دهد. ➖همانگونه که سقوط بزرگ رفاه مردم در سالهای جنگ تحمیلی در نمودار مشخص است، رشد […]

 

➖مهمترین مشخصه رفاه، ارزش حقیقی دستمزد براساس قیمت کالا و خدمات در بازار است.

➖نمودار فوق تغییرات درآمد نیروی کار کشور، تعدیل شده با تغییرات قیمتها و تورم را از سال ۱۳۶۴ تا به امروز را نشان می دهد.

➖همانگونه که سقوط بزرگ رفاه مردم در سالهای جنگ تحمیلی در نمودار مشخص است، رشد مناسب اقتصادی در دولت اکبر هاشمی و سید محمد خاتمی در شکل مشاهده می شود.

➖اما به دلیل افت نرخ رشد تشکیل سرمایه بعد از ۱۳۸۶، دستمزدها از قیمتها جامانده و تا سال ۱۳۹۱ رفاه مردم رو به کاهش گذاشته است.

➖در دولت حسن روحانی با امضای برجام بالاترین قدرت خرید برای نیروی کار در سال ۱۳۹۶ پدیدآمده است که با خروج آمریکا از برجام شیب منفی دوباره شروع شده است.

➖این نمودار با استفاده از محاسبات و داده های دکتر جواد صالحی اصفهانی استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا رسم شده است.

پخش ویدیو