?به حقوق یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که به تازگی برکنار شده، نگاه کنید.جمع حقوق و مزایا ۴۴ میلیون و در ادامه ۶۶ میلیون کارانه می‌گرفته و ۱۰۰ میلیون کارت هدیه! ?در کل حقوق ۲۱۵ میلیونی دریافت می‌کرده است، یعنی دستمزد ۴ سال یک کارگر!  

?به حقوق یکی از مدیران پتروشیمی امیرکبیر که به تازگی برکنار شده، نگاه کنید.جمع حقوق و مزایا ۴۴ میلیون و در ادامه ۶۶ میلیون کارانه می‌گرفته و ۱۰۰ میلیون کارت هدیه!

?در کل حقوق ۲۱۵ میلیونی دریافت می‌کرده است، یعنی دستمزد ۴ سال یک کارگر!

 

  • منبع خبر : میزنفت