حمله نقدی به هخامنشایان و ساسانیان ❗️محمدرضانقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه: سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانت‌ها را در کشور کرد بعد از افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرد. ❗️از سوی دیگر ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور را به مغول‌ها تقدیم کردند.  

حمله نقدی به هخامنشایان و ساسانیان

❗️محمدرضانقدی، معاون هماهنگ کننده سپاه: سلسله پلید هخامنشی که بزرگترین کشتارها و خیانت‌ها را در کشور کرد بعد از افول قدرت کشور را دو دستی تقدیم یونان کرد.

❗️از سوی دیگر ساسانیان هم بعد از افول قدرت کشور را به مغول‌ها تقدیم کردند.

 

  • منبع خبر : قانون