تلیفن گرگو ماشاالله زنگنه گرگو وقتی مخابرات اعلام کرد بیاین ثبت نام کنین سی تلیفون همزمان با ثبت نام داد اوسا عیوض تو دیوار طارمه خونه اش گودی ۳۰ در ۳۰ در اورد و رفت جنب اهنگرمحل اوسا جعفر در قفل دار مشبک ساخت و اوسا عیوض هم نصبش کرد روزی که رفت اداره تلیفون […]

تلیفن گرگو

ماشاالله زنگنه

گرگو وقتی مخابرات اعلام کرد بیاین ثبت نام کنین سی تلیفون همزمان با ثبت نام داد اوسا عیوض تو دیوار طارمه خونه اش گودی ۳۰ در ۳۰ در اورد و رفت جنب اهنگرمحل اوسا جعفر در قفل دار مشبک ساخت و اوسا عیوض هم نصبش کرد روزی که رفت اداره تلیفون شماره و دستگاه تلیفون تحویل بگیره از دکون ابزار فروشی محتقی قفل کوچیکی هم خرید و یه کبلوئی هم بابت تلیفون کیک فنجونی سی بچه هاش خرید خونه که رسید محسنو بچه اش فرستاد دنبال اکبر که کارهای برقی محل انجام میداد اکبر که امد گرگو تلیفون با جعبه اش تحویلش داد و گفت اکبر خان بسم الله نشونمون بده صدای بجه ها زد که همه یاد بگیرن بعد از توضیحات اکبربا سلام و صلوات پارچه گلدوزی شده دستکار پرو دخترش انداخت ری تلیفون و درش قفل کرد خوش شد مسئول جواب دادن تلیفون اما وقتی نبیدش تلیفون که زنگ میخورد بچه و دی بجه همه با هم می دویدن که گوشی از تو قفس وردارن و جواب بدهن که از شانس شون بیشتر اوقات اوطرف خط بجای گپ زدن یا هوف میکرد تو تلیفون یا با دهن گ…ز نثارشون میکرد یا فحششون می داد.
با ای کار های که مزاحم ها سرگرگو و بچه های گرگو اوردن زود حلاوت و شیرینی تلیفون داشتن به زهر و هلاهل سی شون مبدل شد طوریکه رندون که فهمیدن هم خنده می کردن هم بیشتر مزاحمش می شدن و هوف و گ…ز بیشتراز سهمیه روزانه اش تحویلش می دادن کاری سرش امد که رفت اداره تلیفون وگفت تلیفون مردم گپ میزنه مال ما یا فحشن یا گ..زن یا هوفن خسه شدم اعصاب سیم نمانده اداره تلیفون سیش گفتن باید نامه بدهی تا ما سر بزنگاه مزاحمت بگیریم و گرگو هم با همو سواد کمی که داشت شکایت نوشت که:
مدیر کل اداره تلیفون
سلام احتراما از روزی که تلیفون دار شدیم مرتب و شب وروز مزاحم داریم خواهش میکنم مدیر کل را گرفته کت و پا بسته قبل از اینکه تحویل کلانتری اش بدهید تحویل اینجانب داده تا تلافی ای همه اذیت تو دلش در بیارم
با تقدیم احترام گرگعلی مشترک شماره ۷۷۸۸۷۷
مدیر کل که نامه خواند و دید نوشته مدیر کل گرفته کت و پا بسته تحویل اینجانب دهید
زیر نوشت به مشترک شماره …. بفرمائید کجا وچه ساعتی بیام

نویسنده: ماشا الله زنگنه

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین