نصیر بوشهر – محمدصادق قیصری – دنیای متحول امروزبااقتصاددانش محور،مدیریت دانش محورونیروی انسانی دانش محورپیش می رود. دراقتصاددانش محور،سازمانهابه صورت عوامل تعیین کننده وسازنده،بابرخورداری ازدانش وفناوری وپرسنل کارآمدنقش خودرابه صورتی ایفامی کنندکه باکمترین هزینه درکوتاهترین مدت به بهره وری بیشتردست یابند. درعرصه رقابتی امروز،سازمانهایی به حدتعالی میرسندکه نقاط قوت وضعف خودرابه موقع وبه درستی شناسایی […]

نصیر بوشهر – محمدصادق قیصری – دنیای متحول امروزبااقتصاددانش محور،مدیریت دانش محورونیروی انسانی دانش محورپیش می رود.

دراقتصاددانش محور،سازمانهابه صورت عوامل تعیین کننده وسازنده،بابرخورداری ازدانش وفناوری وپرسنل کارآمدنقش خودرابه صورتی ایفامی کنندکه باکمترین هزینه درکوتاهترین مدت به بهره وری بیشتردست یابند.

درعرصه رقابتی امروز،سازمانهایی به حدتعالی میرسندکه نقاط قوت وضعف خودرابه موقع وبه درستی شناسایی کنندوبرآن مبنابرنامه های بهبودطراحی واعمال نمایند.

ازابتدای قرن بیست ویکم،درجهان شاهدرشداقتصاددانش بنیادیابه عبارتی اقتصاددانش محورهستیم.

دراین اقتصادزمین،نیروی کاروسرمایه محورفعالیت اقتصادی وقدرت یابی نیست،بلکه دانش ودانایی است که منبع پایان ناپذیرقدرت اقتصادی به شمارمی رود.

جهان پس ازگذارازانقلابهای مختلف شاهدانقلاب اطلاعاتی وفناوری ارتباطات بوده است که درآن منبع ارزشمندخلق ثروت،درآمدوقدرت دانش است واهمیت یافتن روزافزون آن درعصردانایی موجب شکل گیری اقتصاددانش محورشده است.دراقتصاددانش محورد،دانش محرک اصلی رشد،ایجادثروت واشتغال درتمامی فعالیتهاست.

باتوجه به افزایش روزافزون فعالیتهای تولیدی درسطح جوامع وهمچنین بالارفتن انتظارات جمعیت مصرف کننده،مسائل مربوط به رقابت سازمانهابیش ازگذشته احساس می گردد.دراین راستاخلاء اصلی دردستگاههای مختلف کشورحرکت باگامهای کوتاه به سمت استفاده ازدستاوردهای جدیدعلمی درزمینه فناوری است.

شایدضرورت بازسازی اقتصادی واستفاده مفیدازعوامل تولیددرزمان نزول بلایاوبیماریهابیشترازهرزمان دیگری درسطح جامعه احساس گردد.بازسازی اقتصادی وجلوگیری ازفروپاشی جامعه درچنین زمانهایی بدون توجه به باروری وسودمندی بنگاهها شایدکاری سخت وغیرممکن باشد.

یکی ازآرمانهای انسان امروزاین است که به عقیده وباوری برسدکه بتواندکارهاووظایفش راهرروزبهترازروزقبل به انجام برساند.سوال اینجاست چه بایدکردکه فعالیتهای اقتصادی که شرط بقای فعالیتهای اجتماعی وشاهرگ مدنیت است تاب آوری داشته وباحفظ سودآوری درقالب نظم نوین اجتماعی خودراوفق داده وجامعه راازخدمات خودبهره مندنماید.

شایدوقت آن است که دولت درکناربسته های ممنوعیت کسب وکارورفت وآمد ،وزارتخانه ها وسازمانهای زیرمجموعه آنهاراموظف به ارائه بسته های غیرحضوری واقعی نماید وزمینه هموارسازی بستروتسهیل دسترسی بخش خصوصی وکسب کارهای کوچک به فناوری وبرنامه های ارائه خدمات غیرحضوری رافراهم نماید.

بایدمتذکرشدکه منظورازبسته های خدمات غیرحضوری ،خدماتی است که برای تکمیل فرایندآن ویا ارائه مستندات مربوط به فرایند نیاز به حضورمصرف کننده خدمت نباشد.

اززمان همه گیری کروناویروس شاهدحرکت شگفت آور و همچنین عادت پذیری بسیارسریع بشربه استفاده بسیاری ازخدمات بصورت غیرحضوری بوده ایم،شاید بیشترین سهم درمیان خدمات سبدروزانه خانوار در اینخصوص شامل خدمات آموزشی باشد.تلاش وبرنامه موسسات آموزشی بخش خصوصی،دانشگاههاوآموزش وپرورش می تواندالگوی مناسبی برای سایرموسسات بخش دولتی وخصوصی باشد.

انتظارمی روددولت بابرنامه ریزی مدون وبا ارائه بسته های تشویقی مانند بخشودگی جرائم مالیاتی،بخشودگی جرائم بانکی،بخشودگی جرائم تامین اجتماعی وتسهیلات بانکی ،بنگاههاوکسب وکارهارابه سمت ارائه خدمات غیرحضوری تشویق نماید.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر