یکی از روشهای مدیریت مواد زائد جامد سوزاندن پسماندها می‌باشد. از زباله سوزها به منظور سوزاندن زباله‌های شهری، مواد شیمیایی آلی، پسماندهای بیمارستانی، مواد پرتوزا، مواد قابل اشتعال و انفجار و لجن‌های حاصل از فرآیندهای تصفیه’ فاضلاب استفاده می‌گردد. آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات و پیامدهای منفی تاسیسات زباله سوز محسوب می‌گردد. طبق […]

یکی از روشهای مدیریت مواد زائد جامد سوزاندن پسماندها می‌باشد. از زباله سوزها به منظور سوزاندن زباله‌های شهری، مواد شیمیایی آلی، پسماندهای بیمارستانی، مواد پرتوزا، مواد قابل اشتعال و انفجار و لجن‌های حاصل از فرآیندهای تصفیه’ فاضلاب استفاده می‌گردد. آلودگی هوا به عنوان یکی از مشکلات و پیامدهای منفی تاسیسات زباله سوز محسوب می‌گردد. طبق بررسیهای به عمل آمده آلاینده‌های منتشره از دودکش زباله سوزها شامل منواکسید کربن، اکسیدهای نیتروژن و اکسیدهای گوگرد، مواد معلق، گازهای اسیدی، فلزات سنگین، ترکیبات آلی فرار، دی اکسین‌ها و فوران‌ها می‌باشد. یک زباله سوز بدون تجهیزات کنترل آلودگی توانایی انتشار ۲۷ نوع فلزات سنگین، ۲۱ نوع ترکیبات سرطانزای دی اکسین و فورانها و نیز بیش از ۴۰۰ نوع ترکیبات آلی به هوای محیط را دارد. لذا در مواردی که وسایل کنترل آلودگی هوا در تاسیسات زباله سوز نصب نشوند یا طراحی و بهره برداری زباله سوزها به طور صحیح انجام نشود (همانند پسمانده برازجان) سوزاندن زباله در زباله سوز می‌تواند مسائل جدی آلودگی هوا را به همراه داشته باشد. طوری که مطالعات نشان داده است دو عامل نقص فنی در وسایل کنترل آلودگی هوا و طراحی نامناسب زباله سوز از مهمترین مشکلات ناشی از زباله سوزها هستند. از روشهای مختلفی برای کنترل گازها و مواد معلق منتشره از زباله سوز استفاده می‌شود تا استاندارد خروجی زباله سوز درمورد انتشار گازها، مواد معلق و آلاینده‌های آلی، فلزات سنگین و ترکیبات آلی سمی به هوا برآورده می‌گردد.هدف از ارائه این مقاله کاربرد زباله سوز در سوزاندن انواع پسماندها، انواع زباله سوزها، آلاینده‌های منتشره از زباله سوز، سهم زباله سوز در آلودگی هوا نسبت به سایر منابع آلاینده‌ هوا، روشهای کنترل آلودگی هوا ناشی از زباله سوز و مقایسه روشهای کنترل و استاندارد خروجی آلاینده‌های ناشی از زباله سوزها در کشورهای مختلف با طرح سراسر آلودگی پسماند شهر برازجان می باشد که چند سالیست موجب بیماریهای ریوی و پوستی برای شهروندان خصوصا اهالی فرهنگیان، کارگر،۶۹ هکتاری و اسدی شده است ودر چندین مرحله گزارش به مسئولین افاغه نکرده شاید مسئولین در این محلات که نام برده شد زندگی و یا تردد هم نکنند.
جمعی از اهالی شهر برازجان

  • منبع خبر : نصیر بوشهر