????فیاضی در فضای سیاسی-اجتماعی کشور بیش از باغگلی وزیر پیشنهادی پیشین شناخته شده، اما چهره بودن او به دلیل هیاهو‌هایی بوده که بیش از نفع برای او ضرر داشته. ????هنگامی که در سال۹۵ مدیر مسئول مجله رشد آموزش و پرورش بود، سیدامیر موسوی سردبیر مجله رشد استعفا می‌دهد، استعفایی که به یک نامه ختم نشد […]

????فیاضی در فضای سیاسی-اجتماعی کشور بیش از باغگلی وزیر پیشنهادی پیشین شناخته شده، اما چهره بودن او به دلیل هیاهو‌هایی بوده که بیش از نفع برای او ضرر داشته.

????هنگامی که در سال۹۵ مدیر مسئول مجله رشد آموزش و پرورش بود، سیدامیر موسوی سردبیر مجله رشد استعفا می‌دهد، استعفایی که به یک نامه ختم نشد و به رشته توییت‌هایی که شخص فیاضی و سیاست‌های او را در مجله رشد نشانه گرفته بود، منتهی شد.

????موسوی در یکی از توییت‌های خود آورده بود: زمانی‌که فیاضی به مدیرمسئولی مجلات رشد منصوب شده بود، کم‌کم کلمه‌ی«موسیقی» تبدیل به یک کلمه‌ی ممنوعه شد. رمان‌ها هم همه با بهانه‌هایی از قبیل «این عاشقانه است»،« این تخیلی‌ست»،« این جنگ را منفی نشان داده» رد می‌شدند.

????یک بار دیگر در سال۹۸ نام فیاضی به عنوان یک حاشیه‌ی بزرگتر از متن دیده شد، وقتی که زاکانی رئیس وقت مرکز پژوهش‌های مجلس با برکناری سینا کلهر او را به عنوان معاون فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌ها منصوب کرد. فیاضی به انتقادها نسبت فامیلی‌اش با زاکانی ‌و عدم تخصص‌اش برای این مسئولیت مثل همیشه جوابی نداد!

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰