*خلیج فارس از کران تا بى کران* بمناسبت دهم اردیبهشت روز ملى خلیج فارس ✍️ مهرور بوشهر ایران سرزمینى پهناور از اقوام مختلف سرمایه هایش هم از کران تا بى کران بوده و مملو از کوهستان ، دشتستان ، جنگل و دریاست اما متاسفانه نتوا نستیم از این هم سرمایه ها بدرستى باید و شاید […]

*خلیج فارس از کران تا بى کران*
بمناسبت دهم اردیبهشت روز ملى خلیج فارس
✍️ مهرور بوشهر

ایران سرزمینى پهناور از اقوام مختلف
سرمایه هایش هم از کران تا بى کران
بوده و مملو از کوهستان ، دشتستان
، جنگل و دریاست اما متاسفانه نتوا
نستیم از این هم سرمایه ها بدرستى
باید و شاید بهره ببریم و مرحوم پدرم
همیشه مى گفت اگر وضع به این
منوال باشد اوضاع چولن(خراب) !!

جهان پیرامونمان پر از زیبایى هایست
که همه مى توانند از آنها بهره هایى
بطور مساوى ببرند . اما !!!!!
یکى از این زیبا یى ها دریایست به
وسعت خلیج فارس ، دریایى که مى
تواند ما جنوبیها را از هرگونه بیکارى
و وابستگى به مرکز نجات دهد اما
غافل از یک مدیریت کارآمد و کار
کشته. دریا بر عکس کوهستان و
جنگل سرشار از سرمایه هاى کلانى
از جمله حمل و نقل ، گردشگرى ،
صیادى و نفت و گاز است .

اصولا زیبایى هاى خلیج فارس یکى
و دوتا نیست بخصوص کرانه ها و
صخره هاى مرجانیش و یا جنگلهاى
حرایش همه گردشگران را به وجد و
شوق وا داشته و اگر بدرستى از منابع
و ذخایر دریایى آن استفاده شود یک
نفر هم گرسنه نباید در کرانه هاى
نیلگونه خلیج فارس یافت اما
متاسفانه باید نالید از بیدادگرى
مدیرانى که از اداره یک نانوایى هم
ناتوانند .

متاسفانه طورى که پیش مى رود اگر
بتوانند ، حق گردشگرى را هم اندک
اندک از شهروندان جنوبى حذف مى
کنند . یک روز با قایقى در کنار ساحل
نزدیک یک منطقه گردشگرى مشغول
ماهیگیرى بودیم تا اینکه سرنشین
قایقى نظامى با لهجه اى غیر بومى
تهدیدمان کرد بنده هم در جواب به
ایشان گفتم بابات خوب ما زجر
کشیده این آب و خاکیم اما این
حرفها به گوشش نمى رفت که
مجددا جمله پدرم را با خود زمزمه
کردم :
؛ اگر وضع به این منوال باشد اوضاع
چولن ؛ (خراب )
زیرا دیگر خلیج فارس مال از ما

١۴٠٢/٢/١٠