نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی: سالهاست توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای مدعی دموکراسی از یک سو آتش به دلها میلیاردها مسلمان می زند و از سوی دیگر رفتارهای دوگانه و دلقک مآبانه سران کشورهای غربی در باب حقوق بشر و دموکراسی خنده بر لبها می نشاند.خنده ای تلخ که هر انسان آزاده آی پس […]

نصیربوشهر – مجتبی خرم آبادی:

سالهاست توهین به مقدسات اسلامی در کشورهای مدعی دموکراسی از یک سو آتش به دلها میلیاردها مسلمان می زند و از سوی دیگر رفتارهای دوگانه و دلقک مآبانه سران کشورهای غربی در باب حقوق بشر و دموکراسی خنده بر لبها می نشاند.خنده ای تلخ که هر انسان آزاده آی پس از دلسوزهایی نخست رژیم صهیونسیتی برای مردم اوکراین بر لب جاری می کرد.
قرآن سوزی در سوئد  حادثه جدیدی از این نوع رفتارهای با مقدسات اسلامی در کشورهای مدعی آزادی است.توهین به قرآن و آتش زدن آن که  درشکاف روابط دیپلماتیک کشورهای مسلمان و وادادگی و خودفروشی دولت های عربی به رژیم کودک کش صهیونیستی تحت پیمان ابراهیم صورت گرفت.دستگاه دیپلماسی کشور تشکیل جلسه فوری سران کشورهای اسلامی با محوریت تعلیق روابط و تحریم کالاها و توقیف پروازها و تردیدها به کشور سوئد تا محکومیت عوامل این حرکت توهین آمیز و عذرخواهی رسمی دولت سوئد از مسلمانان جهان در دستور کار قرار دهد.
بی شک تکرار این حوادث که باعث جریحه دار شدن قلب مسلمانان جهان در سایه بی تفاوتی کشورهای اسلامی و عدم قاطعیت و همبستگی صورت می پذیرد.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر