در حاشیه دیدار عمومی سفر رئیس جمهور در بوشهر صدای مردمIMG_2657

در حاشیه دیدار عمومی سفر رئیس جمهور در بوشهر
صدای مردمIMG_2657