مصطفی میرسلیم،نماینده مجلس: فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد.| ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی […]

مصطفی میرسلیم،نماینده مجلس: فروش نفت به خارج از کشور، تنوع مشتری به دلیل تحریم وجود ندارد.| ولی با واگذاری امر فروش به دستگاه‌های متعدد، بنوعی، در حراج کردن نفت مسابقه گذاشته شده است و این به نفع مشتری و به ضرر ما (فروشنده) تمام می شود؛ بعلاوه وجود واسطه‌های فروش موجب به هدر رفتن بخشی از درآمد نزد دلالان می شود. ساماندهی فنی اندازه‌گیری دقیق مقدار نفت تحویلی برای فروش کاری شدنی و ضروری است. ضمنا متمرکز کردن فروش در دست افراد محدود و کارکشته و ذی صلاح و حذف شبکۀ فروشندگان وابسته به دستگاه‌های مختلف و واسطه‌ها و دلالان آنها با اعمال مدیریت تخصصی واحد، بخش عمدۀ مشکل را برطرف می کند.