اخراج کردن نفرات بدون اخطار و تشکیل کمیته انضباطی

اخراج کردن نفرات بدون اخطار و تشکیل کمیته انضباطی

  • منبع خبر : نصیر بوشهر