حسین راغفر، اقتصاددان: به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیات علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده است. دولت با تصور این‌که […]

 

حسین راغفر، اقتصاددان:

به دلیل همین عملکرد نادرست دولت بر سر تعیین حقوق و دستمزد است که در سال جاری تنها ۹۰۰ عضو هیات علمی جوان دانشگاه‌های سراسری و بیش از ۳ هزار پزشک مهاجرت کرده‌اند، به طوری که امروز مهاجرت نخبگان کشور به یک چالش عمده تبدیل شده است.

دولت با تصور این‌که با عدم متناسب افزایش حداقل دستمزد می‌تواند جلوی رشد قیمت‌ها و تورم را در سال آینده بگیرد، به دنبال اجرای چنین سیاست نئولیبرالیستی است.

دولت می‌خواهد تنها هزینه‌های خود را کنترل کند و این استدلال که با افزایش حداقلی دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده تورم به صورت افسارگسیخته بالا نمی‌رود، به هیچ عنوان استدلال درستی نیست.

سالیانه بیش از هزاران تن از نخبگان به دلیل شرایط دستمزدی نابرابر و وضعیت نامناسب شغلی تن به مهاجرت می‌دهند، به بیانی دانشگاه‌های برتر ایران با پول این مردم نخبه برای کشور‌های غربی پرورش می‌دهند.

 

  • منبع خبر : اعتماد