دادستان عمومی و انقلاب بوشهر: دو نفر از کارمندان شهرداری گناوه به اتهام تخلفات مالی دستگیر و بازداشت شدند. این دو نفر پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری مناسب برای تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفتند

دادستان عمومی و انقلاب بوشهر:

دو نفر از کارمندان شهرداری گناوه به اتهام تخلفات مالی دستگیر و بازداشت شدند.
این دو نفر پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین کیفری مناسب برای تکمیل تحقیقات مقدماتی در اختیار اداره اطلاعات قرار گرفتند