نصیربوشهرآنلاین – ماشاالله زنگنه: جفو کوچیک که بید همش جاش تو کیچه یا دم دریا یا تو دریا بید رنگ پوسش مال افتو دو رنگی شده بید پیرهن که بر نمیکرد فقط یه کلکی ( شورت مامان دوز) تا ری زانو پاش بید و بس سی همی کوم و صورت و زانو به دومن سیاه […]

نصیربوشهرآنلاین – ماشاالله زنگنه:

جفو کوچیک که بید همش جاش تو کیچه یا دم دریا یا تو دریا بید رنگ پوسش مال افتو دو رنگی شده بید پیرهن که بر نمیکرد فقط یه کلکی ( شورت مامان دوز) تا ری زانو پاش بید و بس سی همی کوم و صورت و زانو به دومن سیاه و بقیه لار و بدنش به رنگ مس شده بید کار و بارش همی بید جفو سرش بر خلاف سر های دیگه بچه ها خربزه ای بید یعنی چیشاش سه سانتی عقب تر از نوک سرش بید بارها تو بازی دیدمش بازی تا از پشت دیوار سی می کرد رقبا کجا هسن انها میگفتن دیدمش و ما می باختیم هرچه هم اصرارش می کردیم تو سی نکن قبول نمیکرد تا اینکه یه روز دیدم تو کیچه لاک و لیک در گرفتن دویدم تو کیچه تا نوک سر جفو خین چالوهن و مثل شیر او داره از سرش خین میچکه دیدم اگه دی اش بفهمه جنگ در میگیره منتظرایدین یا مکروکروم یا دوای سرخو نماندم دسش گرفتم بردمش تو تلگدون و سی یکی از بچه ها گفتم ری سرش شاش کن و کرد و پشتش از تلگدون بلتش ( خاکستر منقل) ورداشتم رختم ری سرش تا خین بند امد تا نگو جفو با یکی از بچه دعواش شده و بچکو فحش داده و در رفته بچکو تو کیچه پشتی سنگ به دست ویساده بیده تا جفو بیاد می بینه از سر کیچه سه سانت سر بدون چیش درامده و بچکو گفته خوشن معطل نکرده تیرش هم عدال بیده پرخ سه سانت سردرامده از پشت دیوار میکنه و مستقیم میخوره نوک سر جفو بدبخت

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین