نصیربوشهر – زهرا جوهری:   بی پا تا به کجا آمده ام و بی دست چه چیزهایی برداشته ام ؟؟ نه به بهشت نیاز دارم ؛ نه به نور !! نه به اشراق و نه اسفار اربعه !! نه به هفت شهر عشق و نه به هیچ کراماتی !!! به هیچ کدام از اینها نه […]

نصیربوشهر – زهرا جوهری:

 

بی پا تا به کجا آمده ام و

بی دست چه چیزهایی برداشته ام ؟؟

نه به بهشت نیاز دارم ؛ نه به نور !!

نه به اشراق و نه اسفار اربعه !!

نه به هفت شهر عشق و نه به هیچ کراماتی !!!

به هیچ کدام از اینها نه نیازی دارم ونه احتیاجی ،

اینها را از سر عصیان و یا ناسپاسی نمی گویم ؛

من فقط به بودن در کنار تو ساده و بی تکلف .‌.بی هیچ تشریفات ،

برای دمی فهمیدن و آسودن و آرام و قرار گرفتن نیاز دارم !

زهرا جوهری

۱۴۰۰/۹

  • منبع خبر : نصیر بوشهر