نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – در زبان اهل دریا به تور درست کردن دُوم می گویند. شیوه درست کردن آن چنین است: اول باید طناب (بند)نایلونی که هر توری برای خودش یه قطر دارد بستگی به نوع تور وصیدی که می خواهند با آن استفاده کنند. طناب(بند)را می کشند که کَشت(پیچ)آن را بیرون کنند […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری – در زبان اهل دریا به تور درست کردن دُوم می گویند.
شیوه درست کردن آن چنین است:
اول باید طناب (بند)نایلونی که هر توری برای خودش یه قطر دارد بستگی به نوع تور وصیدی که می خواهند با آن استفاده کنند.
طناب(بند)را می کشند که کَشت(پیچ)آن را بیرون کنند چون طناب ها بصورت حلقه ایی ازشرکت بسته بندی درهر مغازه لوازم صیادی است تهیه می شود.اگرهمینطور به تور ببندند تور(کَشت) پیچ پیدا می کند وموقع ریختن دردریا خلبوس(درهم می شوند)بندراچندنفری یاباماشین وموتور میکشند یکسرآن را به جایی می بنند و سردیگررا می کشندو وقتی کشیدند آن سررا هم می بندند تا چندقیقه ای که کَشت (پیچ)آن در رود.بعد آن را می برند درون تور می کنند بعضی تورها بمبو(بندی که درون دوهی)تور است وآماده است،وبعضی شرکت توربافی ندارند که این کار راصیادویا توربندکن درون (دوهی) تور می کنند.
(دوهی) درتورهای خیطی از نخ هست ودرتورهای نخی از دولایه نخ است،کار دوهی مهم ترین قسمت تورهست.چون طناب درون آن میرود.بعدکه طناب دردوهی رفت برای بندکردن باید ماهیگیر(صیاد)یک الگو برای درست کردن داشته باشد که این الگو به اسم (گَز)است از یک چوب به عنوان خط کش و قسمت بعد آن شمارش چشم تور است،بعدازآن که مطابق الگو اندازه گیری شد با نخ وسوزن آن را می دوزند این کار تا پایان دوهی تور ودرهر دوسرتور انجام میشود.تور دوسر دارد که یک سرآن بالای تور (بال)که بویه(تاپول ،پوچ) می زنند وسردیگرآن پایین(مسو) که به این قسمت سرب می زنند.
کار کسانی که تور بند می کنند به این روش است.
بسیار کار مهمی در صید وصیادی وکارهرکسی نیست چون اگر این کار درست انجام نشود تور ماهی صید نمی کند وتور داخل آب خراب می ایستد.
بعضی از صیادان بخاطر اینکه( تور، طناب، سراب)گران شده است ناخدا با جاشوهاش(ملوان) تور بند می کنند.
دو نفر قدیمی ومعروف این کارکه هم صیادی کرده اند وهم الان هنوز مشغول (بندکردن هستند)

۱:ناخدامختارغلامنژادجبری،ماهیگیر،بازشسته شیلات ،درقسمت تکثیروپرورش آبزیان
در مجموعه مجموع مستند(نان وهنر)قسمت ربابه(بخش تور بافی) ایشان معرفی شده است.
۲:ناخداخداالرحم(عدلی)شمشه ،صیاد،ماهیگیر،چون قدیمی وحرفه ای است تمام صیادان ایران برای (عدلی)تورمی آورنند که بند کند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر