نصیربوشهر آنلاین – مهدیس غنی زاده: در دنیای پرشتاب کنونی ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از شاخص ترین عوامل رسیدن به توسعه ی مطلوب محسوب می شود. به گونه‌ای که توسعه جوامع مختلف به میزان بسیار زیادی به نحوه و میزان ارتباط میان این دو بخش وابسته شده است. دانشگاه به عنوان مهم‌ترین رکن آموزشی […]

نصیربوشهر آنلاین – مهدیس غنی زاده:

در دنیای پرشتاب کنونی ارتباط دانشگاه و صنعت یکی از شاخص ترین عوامل رسیدن به توسعه ی مطلوب محسوب می شود. به گونه‌ای که توسعه جوامع مختلف به میزان بسیار زیادی به نحوه و میزان ارتباط میان این دو بخش وابسته شده است.
دانشگاه به عنوان مهم‌ترین رکن آموزشی کشور می‌تواند در ایجاد توسعه نقش مهم و حیاتی ایجاد کند. عملکرد منظم و مسئولانه‌ی دانشگاه می‌تواند تاثیر به سزایی در توسعه ی صنعت داشته باشد.
“ارتباط صنعت و دانشگاه” یکی از حلقه‌های مهم تولید و مصرف علم در کشور است؛ ارتباطی که حاصل نیازِ بخش صنعت و توانایی تولید علم در دانشگاه‌ها است. دانشگاه می‌تواند برای صنعت، نیرو تربیت کند، برای رفع مشکلات صنعت مشاوره بدهد و راهبردهای جدید تولیدی را در اختیار صنعت بگذارد. دانشگاه برای این‌ که بتواند پاسخگوی نیازهای صنعت باشد، باید نگاه خود را معطوف به جامعه‌ی ایران و مسائل و نیازهای آن کند و برای جامعه تولید علم کند. در غیر این صورت علم تولید شده در دانشگاه به کار صنعت وجامعه نمی‌آید، بلکه دانشگاه علمی را تولید کرده که مورد استفاده‌ی دیگر جوامع است یا این‌ که اساساً بی‌استفاده خواهد بود. البته ارتباط صنعت و دانشگاه فرایندی است که در طول زمان شکل می گیرد و برگرفته از نیازها و ضرورت‌های ملی در دوره‌های تاریخی، سمت‌وسو و اهداف کاربردی مرتبط به آن، تعیین می‌شود. نگاهی به تاریخچه‌ی ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران نشان می‌دهد که اولا شکل‌گیری این ارتباط در گذر زمان به طور اصولی پایه‌ریزی نشده و زیر بنای اساسی برای آن صورت نگرفته است و محتوا و سمت و سوی این ارتباط به درستی شکل نگرفته و هدفمند نبوده است. در حالی که تجربه کشورهایی که ارتباط دو طرفه دانشگاه و صنعت در آن‌ها قدرتمند است، نشان می‌دهد که این ارتباط به درستی پایه‌ریزی شده است و به صورت ساختاری پیش رفته است. ارتباط صحیح و موثر دانشگاه و صنعت می تواند موجب افزایش نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد و تنها در صورت تعامل پایدار میان این دو نهاد، توسعه‌ی صنعتی و متعاقب آن توسعه اقتصادی و اجتماعی را می‌توان انتظار داشت.
برای گام برداشتن در مسیر تقویت تعامل دانشگاه و صنعت، ضروری است عوامل کلیدی در برقراری این ارتباط شناسایی و در کانون توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش سیاست و آموزش عالی قرار گیرد. ساختارها و زیرساخت‌ها، برنامه‌ریزی، قوانین و مقررات، رشته ها و پروژه های دانشگاهی و حمایت دولت از همکاری ها، عوامل موثر در برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت هستند.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین