‌بسمه تعالی راهور وخودرو های هنجارشکن! مجید غاله به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که به اختصار راهور گفته می شود، وظایفی سنگین، با دامنهء اختیارات قانونی مشخص، محول شده تا با وجود همهء سختیهای جاده ای ( برون شهری و درون شهری) انجام وظیفه ای تمام و کمال داشته […]

‌بسمه تعالی
راهور وخودرو های هنجارشکن!
مجید غاله
به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) که به اختصار راهور گفته می شود، وظایفی سنگین، با دامنهء اختیارات قانونی مشخص، محول شده تا با وجود همهء سختیهای جاده ای ( برون شهری و درون شهری) انجام وظیفه ای تمام و کمال داشته تا تلاشها و زحمات شبانه روزی ان که منطبق با ظرفیتها و توان حداکثری است پررنگ تر دیده شودبااین وجود،الحق و الانصاف تاکنون نیز لایق ستایش و تمجید بوده وخواهندبودوالبته به نیروها یشا ن نیزبایدخداقوت گفت، با این وجود راهور در فعا لیتهای روزمره خود نسبت به موارد مشکل زا ،ناهنجاریها وخلاء های موجود و قابل مشاهده ای که مبتلابه مردم شده نیاز به حا کمیت قانون و تلاش بیشتر دارد تابابرداشتن گامهای عملی،موجب ارتقاء آن نیرو گردد،اما انچه لازم به یادآوری است، موارد منفی و تاثیر گذارِ در جامعه که با عدم کنترل بخش ترافیکی و مشکلات موجود در بخش خودرویی و راکبین موتور سیکلتها در بعضی ازخیابانها همراه شده احتیاج به قاطعیت بیشتر همراه بااعمال قانون دارد.
( فی المثل در بخش ترافیکی شهراین که ۵۰ متر دربخش میانی خیابان امام خمینی(ره) سربازی با دو سه ساعت مستقر شدن ، مانع ایجاد ترافیک و مشکلات موجود گردد که می گردد، منطقی نیست وجای تجدیدنظر در تصمیم گیریها دارد)
….و اما بعد…
وضعیت تردد خودروهای سبک وسنگین و موتور سیکلتها در بعضی از خیابانهای شهر بوشهر، سالهاست که اعصاب و روان شهروندان‌ را به هم ریخته و موجب سلب آرامش آنان شده لذا تعداد اندکی رانندهء متخلف با ایجاد آلودگیهای صوتی
( دستکاری در لوله اگزوز و خارج کردن صدا خفه کن، پخش موسیقی با بلندگوهای غیر متعارف) قانون را به سُخره گرفته اند وهر روز هم بر تعداد افرادمتخلف نیز افزوده می شود که علت آن بر می گردد به عدم برخورد مامورین با این رانندگان، لذا وقتی متخلفین برخوردی مشا هده نمی‌کنند و قانونی باز دارنده راهم پیش روی خود نمی بینند (که شاید متاثر از عدم قانون و یا ضعف قانون باشد) تخلفات بیشتر شده و قطعاََ اتفاقات ناخو شایندی خود به خود رخ می دهد زیرا مجریان در این موارد، قانون اعمال نمی کنندوموجب گسترش بی قانونی می شود ،آن وقت نباید انتظار رعایت قانون توسط رانندگان را داشت لذا تاکید می گردد که متولیان مربوطه‌ که وظیفه ذاتی راهور را خوب می شناسند درجهت جلوگیری از تخلفات آشکارِ روزانه که در خیابانهای پرترافیک شهر بیشتر حادث می شود‌ تلاش مضاعفی صورت دهند، همانطور که وظیفه ساماندهی ترافیکی و خودروئی برعهده دارند در جلوگیری از قانون شکنی و برخورد باهنجار شکنان نیز اقدام عملی انجام دهند تا قانون نهادینه گردد، در خاتمه باید اذعان نمود که گذشت درحوزه حمل و نقل در درازمدت، امکان برخوردومقابله با متخلفین را مشکل ترخواهد کرد و کار به جائی خواهد رسید که قانون شکنی نوعی قانون مداری قلمداد گشته وامکان برخورد از مامور سلب خواهد نمود، درهمین راستا مقابله با رانندگان متخلف یکی از اصلی ترین خواستهء شهروندان بوشهری است، زیرا بخشی از عصبانیتهای موجود درجامعه می تواندمربوط به هنجارشکنی تعدادی راننده متخلف باشد.
والسلام

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین