در کوران زندگى هر انسانى فراز و فرودهایى است که نمى توان از آنها بى خیال گذشت و رضا یکى از آن ماهینى هاى اصیل بوشهرى بود که در زمان خود علاوه بر دریانوردى در صید و شکار ماهى در فوتبال هم صیادى ماهر بود که شهره و آوازه اى کشورى داشت . دریانوردى […]

 

در کوران زندگى هر انسانى فراز و
فرودهایى است که نمى توان از آنها
بى خیال گذشت و رضا یکى از آن
ماهینى هاى اصیل بوشهرى بود که
در زمان خود علاوه بر دریانوردى در
صید و شکار ماهى در فوتبال هم
صیادى ماهر بود که شهره و آوازه اى
کشورى داشت .

دریانوردى قهار که بارها به تنهایى
براى بدست آوردن آذوقه اى دل به
دریا مى زد و در مقطعى همسنگار
همدیگر در دو جبهه دریا و تیم
فوتبال شاهین بودیم . همسنگارى
که بیشتر در آرامش طى طریق مى
کرد تا در شرارت و یا کدورت .

اما رضا در فوتبال استیل خاصى
داشت راه رفتنش با طماَنینه و در
سرعت غزال تیز پایى بود که کسى
به گردش هم نمى رسید و با شوتهاى
سرکشش انگار موشکى در کنار گوشَت
زوزه کشان عبور کرده و تیرهاى درواز
هها را به لرزه در مى آورد .

رضا خصوصیات دیگرى هم داشت
اینکه مهربان و در ادب دوست
داشتنى بود و با لهجه شیرین جفره
اى و طنزهاى بموقع همه را میخکو
ب و یا به خنده وامیداشت . او هر
کارى که دوست میداشت با توپ و
تور میکرد، بازى شاهین با تیم سپاها
ن بود،رضا چند بار توپ به تیر دروازه
کوبید مرحوم على مصلح به سمتش
رفت و گفت رضا چرا گل نمى زنى ؟!
رضا با یک حالت جدى و شوخى گفت
گل خو کارى نى ! میخوام زیر تیلى
بزنما نوامبت ( نمیشه ) !!!!

اما مهمترین شخصیت و هویتش در
تیم فوتبال شاهین نهفته بود بگونه
اى که ایشان معرفتى داشت بر گرفته
از مکتب شاهین ایران که اکنون به
یاران با وفایش از جمله پور بهى ،
زنگویى ،گرانبها ، تورانى ، مصلح ،
ثابت،خواجه ئیان ، برادرانش ماشالله
و فیصل و دهها نفر از زنده یادان
دیگرش پیوست .
روحشان شاد و
یادشان گرامى باد🌹
١۴٠٢/٢/۴

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین