رونمایی از استخدام یک نور چشمی دیگر در وزارت نفت!

رونمایی از استخدام یک نور چشمی دیگر در وزارت نفت!