*🌹زندگی در طبیعت آزاد.* ✍️حر مهاجر در آغاز شِفَق ک با صدای جیکجیک گنجشکان ک سحرخیزترین پرندگاننداز خاب بیدار میشوم، دروسط دشت با چندحرکت ورزشی نرمشی بدنم را از کوفتگی خاب شبانه بیدار و آماده میکنم. کتری ام را بر آتش هیزم های اماده شده گرم و با جوشیدن آب چائینی میسازم و در کوپ […]

*🌹زندگی در طبیعت آزاد.*
✍️حر مهاجر
در آغاز شِفَق ک با صدای جیکجیک گنجشکان ک سحرخیزترین پرندگاننداز خاب بیدار میشوم، دروسط دشت با چندحرکت ورزشی نرمشی بدنم را از کوفتگی خاب شبانه بیدار و آماده میکنم.
کتری ام را بر آتش هیزم های اماده شده گرم و با جوشیدن آب چائینی میسازم و در کوپ میریزم وبا مخلوطی از شیر،روانه حلق خشکیده مینمایم تخم مرغ محلی را در روغن اصیل جامد آغشته وبر خُرنگ های آتش نهاده پخت ک گردید نونم را داغ وبا چیدن چند پیازچه ازباغچه، همراه ساخته وبا سرنوشت این صبحانه بازی میکنم.
صدای بلبل ها ولیـــکو و چند پرنده دیگر ک فضای مزرعه را اُرکستری کرده اند،شادی ونشاط را بر روحم ارزانی میدارند ک خروس مزرعه در کلیدونه خود چند آواز سر میدهد ومیگوید ناشتایی مایادت نرود.
با ندای او بسمت کلیدون میروم دَره کُله اشان را باز میکنم وآنان پرپرزنان اطرافم جمع میشوند، مقداری جو، اندکی دون پِرِسی جلویشان میریزم و در چندقدمی شان برسنگی جلوس کرده وب تماشای چینه کردنشان مینشینم.
لذت دیدنشان جانم را آنگاه سیراب تر میکنند ک بادقت اززمین دونه برمیدارند وگهگاهی هم بشیطنت نوک همدیه میزنند وصدای جیقه شان ب هوا برمیخیزد.
وقتی خوردند شروع میکنند ب پروازهای چندمتری ونرمش های لازم،خروس بار دیگر آوازمیخاند ومرغان را بدنبال خود ب علف های خودرو میکشاند.
چینه درطبیعت وخوردن علف ها روح زیبایی ب تنِ آدمی تزریق میکند کمی اطراف آنها پرسه میزنم ومراقب حمله ناگهانی روباه هستم.
وقتی ک از طبیعت سیر شدند یکی یکی ب لونه اصلیشان باز میگردند ومن دَرِ لونه را چفت میکنم تا برای بودادن نخل ها آماده شوم. امسال بدلیل پراکندگی روزهای بارانی موفق نشده ام خیلی از نخل ها رابو بدهم و تاره آنها رو ب سبزی نهاده ک خطرناک مینماید وممکن است دیگر بودادن افاقه نکند.همراه متن کلیپ مرغان را تقدیم میدارم.
*🌹حــر مهاجر*

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین