زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد این استاد دانشگاه در اینستاگرام نامه اخراجش را منتشر کرد.

زهرا موسوی دختر میرحسین موسوی از اخراجش از دانشگاه خبر داد

این استاد دانشگاه در اینستاگرام نامه اخراجش را منتشر کرد.

  • منبع خبر : فرارو