سالمندی و پیامدهای آن رباب پرویزی زاده تقسیم بندی دوران عمر با تولد انسان شروع می شود که در هر کدام از مراحل مختلف زندگی ،انسان تحت تاثیر نیازهای خاص و شرایط متفاوت قرار می گیرد که بعد از طی کردن این مراحل رسیدن به دوران سالمندی که خود یک مرحله ای هست که در […]

سالمندی و پیامدهای آن

رباب پرویزی زاده

تقسیم بندی دوران عمر با تولد انسان شروع می شود که در هر کدام از مراحل مختلف زندگی ،انسان تحت تاثیر نیازهای خاص و شرایط متفاوت قرار می گیرد که بعد از طی کردن این مراحل رسیدن به دوران سالمندی که خود یک مرحله ای هست که در تمام جوامع بشری رو به فزونی هست.چون با کاهش زاد و ولد بیشترین افراد جامعه از سالمندان تشکیل شده ما در این جا نمیخواهیم وارد بحث افزایش جمعیت سالمندی شویم . سالمندی با افزایش سن ودر نتیجه حوادث وبیماریها که گریبان گیر فرد شده و تغییراتی که به صورت سیستمیک روی اعضاء و جوارح مختلف ساختمان بدن انسان بروز می نماید که به شرایط اجتماعی و اقلیمی و اقتصادی فرد بستگی دارد وبرای مثال شخصی که درتمام عمرش کارهای طاقت فرسا وسخت انجام داده واز نظر اقتصاد خانوادگی در سطح پایین تر قرارداشته زودتر در معرض پیامدها سالمندی قرار گرفته وبه سن بازنشستگی می رسند البته منظور از بازنشستگی شغلی نیست که فرد هنوز توان انجام دادن کارها دارد و قدرت بدنی اش تحلیل نرفته وتفریح و شادی و تلاش وهدف بعداز بازنشستگی در زندگی شخصی اش وجود دارد ولی زمان سالمندی ، فرد دچار ناتوانی و بیماریهای که در اثر فرسودگی سیستم بدن رخ می دهد بروز میکند البته باز با توجه شرایط مالی شخص تفاوت دارد چون افرادی هستند با وجود سالخوردگی هنوز به حرفه وعلاقه های شخصی خود وانتقال آن به دیگران ومطالعه ادامه میدهند ولی نتیجه تحقیقات وپژوهش های که متخصصان در این زمینه به عمل آوردند پیامدهای سالمندی البته بازبه شرایط اقلیمی و آب و هوای و اقتصادی افراد بستگی دارد مثلا در یک جا با آب و هوای بد و با درآمد پایین ظاهر می شود وفرسودگی وناتوانی بیشتری در پی دارد حالا باید راهکارهایی برای افرادی که در این مراحل از سن قرار می گیرند صورت گرفته ولی این باز برمیگردد به شرایط اقتصادی و حمایتی که فرد از اطرافیان خود دریافت میکند چون درسالمندی بیماری و ناامیدی واینکه قادر به انجام بعضی کارهای روزمره خود نخواهند بود و نمیتوانند تنها باشند احتیاج به حمایت نزدیکان فرد دارد چون در معرض فرسودگی وتحلیل بدنی و جسمی وذهنی قرار میگیرند زندگی خود بی هدف و پایین راه می پندارند .افراد سالمند درگذشته همراه بافرزندان واقوام و نزدیکان خود زندگی می کردند و ناامیدی و ترس وحشت از تنهای کمتر بوده ولی متاسفانه امروزه با وجود امکانات فراوان به بهانه نداشتن وقت و گرفتاریها آنها در خانه سالمندان رها میکنند بدون که توجه داشته باشند همه ما در این مرحله از عمر قرار میگیریم ونیز سرنوشت همه ماهمین خواهد بود