نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   سالُفَه در لهجه و گویش دزفولی؛به معنی بساط،تشکیلات،برنامه یک دادگاه،هیت،مجمع دریایی است و کسانی دراین دادگاه فعالیت و تصمیم می گیرنند که اهل دریا بوده اند مثل ناخدایان ودریانوردان قدیمی که دریانوردی ومصیبت واتفاقات های دریاراتجربه کرده باشند بخاطر اینکه می دانند که این ناخدای شناور چه اتفاقی برایش […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

سالُفَه در لهجه و گویش دزفولی؛به معنی

بساط،تشکیلات،برنامه

یک دادگاه،هیت،مجمع دریایی است و کسانی دراین دادگاه فعالیت و تصمیم می گیرنند که اهل دریا بوده اند مثل ناخدایان ودریانوردان قدیمی که دریانوردی ومصیبت واتفاقات های دریاراتجربه کرده باشند بخاطر اینکه می دانند که این ناخدای شناور چه اتفاقی برایش افتاده است و چرا باررادردریا ریخته است که اگرتایید شدبرای حفظ جان خودشان بوده است اندازه باری راکه آورده است.هزینه اش رابهش می دهند و خساراتی که به بار آمده دیگر از ناخدای شناور کم نمی کنند وبین صاحبان بارتقسیم خسارت می شود.

 

ناخداحمیدحیدری؛

از بوشهر به سمت کویت درحال بار بردن بوده اند که در راه سکان جهاز شکسته وهواطوفانی می شود ناخداحمید مجبور می شود برای حفظ جان خود و ملوانان دستور ریختن باربدهد.

(هیچ ناخدای شناور ی نمیخوادکه باربه دریا بریزد خود و جهازش را بدنام کند ولی درمواقعی که جان به خطر می افتد جهازراسبک می کنند)

وچندین تن از بارکه روی سطح (عرشه)جهازبود به دریا می ریزد تا جهاز سبک وبیشتر به روی آب بیایید که همین کارباعث شدکه جهاز ناخداحمید وملوانان وبقیه بارراصحیح وسالم به مقصد کویت برساند.موقعی که به اسکله می رسند وتابوک (پهلو گرفتن به اسکله)می کنند.صاحب بارها روی اسکله منتظر بوده اند و یکی از صاحب بارهاکه بارش روی سطحه بود می بیند تا نیست می روند «سالُفَه» شکایت می کنند و کارشناسان می آیند که کارشناسی کنندبه محض اینکه سکان راروی سطحه می بینند به صاحب بارمی گویند که ناخدا حمید ازجهاز وجان خودوملوانان ایثار کرده که این مقدارراهم آورده است.وحکم اینگونه می شود که آن چند تنی راکه آورد صحیح وسالم به بندروصاحبان تحویل داده هزینه کامل بدهید و خسارات بین صاحبان تقسیم وبه صاحب باری که بارش دریا ریخته شده است بدهید.

چرا از تجربه های این ناخدایان اداره بندر و شیلات استفاده نمی کند هرچه هم مدارک عالی داشته باشی جای تجربه را نمیگیرد بازی باجان وآن هم (دریا که رفتن باخودت هست و برگشتن باخداست)

واز لحاظ دریانوردی ایران و بخصوص بوشهر دریانوردهای اسمی دارد چرا ما باید از کشور های کوچک و کم قدمت حاشیه خلیج فارس عقب باشیم با این همه ناخداهای نام آور شهر بوشهر مانند

(اولین دریانورد ایران،ناخدا سلیمان سیرافی،ناخدا ابراهیم دریایی،ناخداعباس دریانورد،ناخدامحموددریاگرد،

«به دریا رفته مصیبتهای دریا را می داند»

  • منبع خبر : نصیر بوشهر