سایت رسمی روحانی نوشت: شرکت ذخیره‌سازی گاز با اجرای اصل ۴۴ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفت.در دولت دهم شرکت ملی گاز پیشنهاد داد که کل شرکت و ۴۴ شرکت تابعه که پوشش‌دهنده زنجیره ارزش گاز هستند به بخش خصوصی واگذار شوند.در ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۸ چند زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران شامل شرکت ذخیره‌سازی گاز در فهرست واگذاری […]

سایت رسمی روحانی نوشت:
شرکت ذخیره‌سازی گاز با اجرای اصل ۴۴ در فهرست واگذاری‌ها قرار گرفت.در دولت دهم شرکت ملی گاز پیشنهاد داد که کل شرکت و ۴۴ شرکت تابعه که پوشش‌دهنده زنجیره ارزش گاز هستند به بخش خصوصی واگذار شوند.در ۱۳۹۰٫۰۵٫۰۸ چند زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران شامل شرکت ذخیره‌سازی گاز در فهرست واگذاری طبق اصل ۴۴ قرار گرفت.

🔹واگذاری شرکت ذخیره‌سازی گاز توجیه فنی و اقتصادی نداشت و در توان بخش خصوصی نبود. در نتیجه دولت دوازدهم تصمیم گرفت که شرکت ذخیره‌سازی گاز را در شرکت بالادستی «مهندسی و توسعه گاز طبیعی» که ساختار حقوقی و قراردادی بهتری داشت ادغام کند و ماموریت‌های آن واگذار شود. بنابراین شرکت ذخیره‌سازی گاز در مجموعه بزرگتر ادغام شده، نه منحل یا تعطیل! و همچنان به وظایف خود ادامه داد.

🔹آدرس غلط دادن و فروکاست ناترازی گاز به یک ادغام (آن هم طبق مصوبه قانونی قبلی) صرفا تبدیل مشکل به بهانه‌ای برای حملات سیاسی است تا چاره‌اندیشی جهت حل آن

  • منبع خبر : عصر فوری