نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – چون ستاره ها به عربی اسم گذاری و نام نویسی شده اند معروف هست به ستاره سِتَّه عرب که (سِتَّه 🙂 به معنی (شش، ۶) در زبان عربی است. ۲۵شهریور ماه که ستاره سهیل عالم گیر می شود یعنی:(اینکه باچشم ستاره سهیل رویت می شود ) ستاره سِتَّه عرب […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژاد جبری – چون ستاره ها به عربی اسم گذاری و نام نویسی شده اند معروف هست به ستاره سِتَّه عرب که (سِتَّه 🙂 به معنی (شش، ۶) در زبان عربی است.

۲۵شهریور ماه که ستاره سهیل عالم گیر می شود
یعنی:(اینکه باچشم ستاره سهیل رویت می شود )
ستاره سِتَّه عرب از مشرق قبل از اذان صبح طلوع می کند.که شش ستاره در امتداد هم از مشرق طلوع می کنندودر کنارهم درارتفاع هستند.
ستاره سهیل در یک جا ثابت می ماند ولی ستاره سِتَّه عرب برعکس آن عمل می کند که شب به شب ارتفاع اش از سطح زمین ودریا بیشتر می شود.
برای مثال ؛( اگر ساعت ۴صبح ستاره سِتَّه عرب مشاهد شد،ماه بعد ساعت ۲،۳صبح دیده می شود)
طلوع و غروب ستاره سِتَّه عرب مثل خورشید از شرق به غرب است.
ستاره سِتَّه عرب با طلوع اش می خواهد بگوید آغاز تغییر هوا و رو به سمت خنکی است.علاوه برا اینکه برای صیادانی که از صید تور استفاده می کنند برای کسانی که صید گرگور هم استفاده می کنند صید خوب می شود.
یعنی:باید گفت به غیر از اینکه ستاره سِتَّه عرب تاثیردرتغییر هوا دارد
تغییر درخنک کردن آب دریا دارد. که آبرزیان را از عمق های بلند به سمت عمق های پایین تر حرکت می دهد.
از موقعی که طلوع می کند تا موقعی که می خواهد با ستاره سهیل غروب کند تا فرودین ماه طول می کشد که در این زمان و ماه،در مواقعی هوا طوفانی می شود که معروف به شمال ۱۶۵سِتَّه می باشد


باهمکاری و تشکر از
ناخدا رحمان غاله

  • منبع خبر : نصیر بوشهر