سخنی  کوتاه در خصوص حوادث اخیر ✍️رباب پرویزی زاده در راستای محقق شدن عدالت ونیاز به قوانین عدالت محور در جامعه بدون در نظر گرفتن امتیاز یا امتیازاتی برای فرد خاصی یا گروه خاصی یا حتی جنسیت خاصی می باشد ، عدالت باعث اعتماد در بین تمام اقشار جامعه و منتهی به آرامش وامنیت خواهد […]

سخنی  کوتاه در خصوص حوادث اخیر

✍️رباب پرویزی زاده

در راستای محقق شدن عدالت ونیاز به قوانین عدالت محور در جامعه بدون در نظر گرفتن امتیاز یا امتیازاتی برای فرد خاصی یا گروه خاصی یا حتی جنسیت خاصی می باشد ، عدالت باعث اعتماد در بین تمام اقشار جامعه و منتهی به آرامش وامنیت خواهد شد ، تحولات اخیر ومتشنج شدن اوضاع کنونی جامعه متاثر از عدم اعتماد و پاسخگویی به حقوق وخواسته بر حق مردم سرچشمه می گیرد. فشار های که از نظر اقتصادی واجتماعی وفرهنگی بر دوش مردم سنگینی می کند . وعده های که از سوی مسؤولین اجرایی به مردم داده می شود ولی اجرا نمی گردد خشم های خفته و تل انبار شده سال‌های ، بیکاری جوانان ، وضعیت اقتصادی نامساعد و بحرانی کشور ، همه روی هم مثل یک بمبی ساعتی فوران ودر نتیجه باعث اعتراضات وبه هم خوردن نظم و آرامش و امنیت جامعه شده است . البته این اعتراضات یکمرتبه صورت نگرفته بلکه حاصل سخت شدن زندگی روزانه مردم وسخت گیرهای بی مورد در برخورد با زنان ، بیکاری جوانان وبی ثابتی جریانات اقتصادی و اجتماعی وسیاسی تمام اینها مزید بر علت شده متاسفانه شاهد به وجود آمدن قضایای اخیر شدیم . که حاصل آن ریختن خون افراد بی گناه شده است . بنابراین برای محقق شدن آرامش و امنیت ، گوش کردن به خواسته ها ومطالبات مردم و پاسخگویی و‌اجرای مطالبات به حق مردم ، آن هم از طرف حاکمیت حاصل می‌گردد .