خبرنگار نصیر بوشهر : درمراسم تجلیل ازبرگزیدگان مسابقه شاهنامه خوانی که توسط کانون بازنشستگان آموزش وپرورش در مکان تاریخی مدرسه سعادت برگزارشد گروه سرود همنوایان که ازمعلمین بازنشسته تشکیل شده است بااجرای قطعاتی زیبا ازموسیقی با شکوه ایرانی هنرخود رابه رخ کشیدند آنها همان معلمین خوش آوازی هستند که آواها و حروف الفبا راباهنرمندی وصدایی […]

خبرنگار نصیر بوشهر :
درمراسم تجلیل ازبرگزیدگان مسابقه شاهنامه خوانی که توسط کانون بازنشستگان آموزش وپرورش در مکان تاریخی مدرسه سعادت برگزارشد گروه سرود همنوایان که ازمعلمین بازنشسته تشکیل شده است بااجرای قطعاتی زیبا ازموسیقی با شکوه ایرانی هنرخود رابه رخ کشیدند آنها همان معلمین خوش آوازی هستند که آواها و حروف الفبا راباهنرمندی وصدایی خوش و هنرمندانه به دانش آموزان تعلیم می دادند این گروه با رهبری استاد فرهنگ منش که ازفرهنگیان فرهیخته و بادانش درعرصه موسیقی می باشد بااجراهای دلنشین خود می روند که درمیان مردم شناخته ترشوند درپایان این مراسم ازاستاد فرهنگ منش واعضای گروه موسیقی همنوایان کانون به شکل شایسته ای تقدیرشد

  • منبع خبر : نصیر بوشهر