نصیر بوشهر – حسین حشمتی – اگرچه شورای پنجم شهر بوشهرمنحصربه فردترین پارلمان محلی درسطح کشور نیست که به علت اختلاس ۶تن از اعضای آن، تاآستانه ی تعطیل هم پیش رفت امابا تکمیل شدن اکثریت نسبی اعضاازسقوط حتمی این نهاد مدنی جلوگیری شد. ،شیوه ی سیاستگذاری مسئولان تصمیم ساز و سیرفرایندی که منجر به انتخاب […]

نصیر بوشهر – حسین حشمتی – اگرچه شورای پنجم شهر بوشهرمنحصربه فردترین پارلمان محلی درسطح کشور نیست که به علت اختلاس ۶تن از اعضای آن، تاآستانه ی تعطیل هم پیش رفت امابا تکمیل شدن اکثریت نسبی اعضاازسقوط حتمی این نهاد مدنی جلوگیری شد.

،شیوه ی سیاستگذاری مسئولان تصمیم ساز و سیرفرایندی که منجر به انتخاب بعضی ازافرادبی ظرفیت به عنوان نماینده مردم درشورای شهرگردید و همچنین عملکردشبهه ناک و ناصواب راه یافتگان به دوره پنجم،موضوعی است که نباید به سادگی ازکنارآن گذشت و به همین دلیل است که صاحب این قلم برآن سر است تادراین یادداشت باتحلیل علل و جهاتی که باعث بدنامی شورا و تحمیل خسارات مالی و اجتماعی به شهروندان بوشهری گردیدازتکرارآن در انتخابات شورای ششم که درخرداد۱۴۰۰برگزارخواهد شدپیش گیری شود.
پلشت اول
تصمیم سازان انتخابات شورای پنجم،زمانی که برگزیدگانی رابه عنوان داوطلبان نمایندگی شورای شهربه مردم معرفی کردند شایدرزومه ی واقعی انان را دراختیار نداشتندولاجرم به این نکته ی مهم توجه نکردند که منتخبان پیشنهادی فی الواقع صلاحیت لازم برای احراز سمت نمایندگی مردم در شورا شهر رانداشتند وبامعرفی انان رای دهندگان ازهمه جابی خبربااعتماد به لیست امید،به آنهارای دادنداما آن عالی جنابان همین که برکرسی های شورانشتند به جای عمل به وعده هایی که داده بودندآن کاردیگرراانجام دادند.
پلشت دوم
راه یافتگان بی صلاحیت که درابتدای کار،باشعارخدمت وعشوه گری های سیاسی بذر امیدرادردل مردم کاشته بودند به هنگام عمل ودر ماجرای انتخاب وعزل دو سرپرست و سه شهردار طی مدتی کوتاه و همچنین تماس های کاری شبهه ناک با پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری که منجر به ورود دستگاه قضابه این ماجرا گردید نشان دادند که از ابتدا درپی حشمت و جاه بدین درآمده وقصدخدمت به مردم را نداشته اند
پلشت سوم
دست اندرکاران ومتهمان این واقعه تاسف برانگیزدرکسوت مسئولان مالی و حامیان آنان در شورا، گویاغافل بودندکه دستگاههای نظامی وانتظامی ازابتدای کار،عملکردمخرب و سوء استفاده گری های آنان رازیرنظرداشتندو وهمین که از خطوط قرمز عبور کردند دُرُست، سربزنگاه باحُکم مقام قضایی،ابتدا نسبت به بازداشت ۸نفرازکارمندان بخش های مختلف شهرداری اقدام وپس ازاقرارانان به تبانی وحمایت تنی چنداز اعضای شورا، نسبت به دستگیری تدریجی رئیس، نایب رئیس و۴نفردیگرازاعضای شورای شهراقدام کردندتامتهمان بفهمند که سربازان گمنام امام زمان مراقب دزدان کمین کرده درجایگاه های ملی و مدنی بوده وبه موقع آنان را به سرپنجه آهنین دستگاه قضا تحویل خواهند داد.

پرده اخر
علی رغم همه ی اظهار بی اطلاعی هایی که مقامات ذیربط تاکنون کرده اند یک نکته مبهم و قابل تامل دراین ماجرابه چشم میخوردکه با هیچ صراطی مستقیم نیست و آن این است که هیئت رئیسه قبلی شوراو بعضی ازهمکاران انان،چگونه و دُرُست درآخرین شب قبل از بازداشت شدن حسین صالحیان غیربومی را به عنوان شهردار بوشهر انتخاب کردند؟
اگرچه این شهردار یزدی در اولین نشست بااصحاب رسانه گفته است که یزدی حرف می زنداماخودرا یک بوشهری میداند،درمواجهه با رئیس شورای۶نفره ای که لیست بلندبالایی از انتظارات وخواسته های شورارابه او ابلاغ کردخودش رااز تک و تا نینداخت وخطاب به سه نفر اعضای باقی مانده ازهیئت رئیسه قبلی،قریب به مضمون گفت من هم حرف دارم این
چه وضع شهرداری است؟حالا من با کدام بودجه وامکانات قادر به انجام خواسته های شماباشم؟تنهاقولی که میدهم این است که در جریان بارندگی های آینده نزدیک از جاری شدن سیلاب در خیابانها و محله های جنوب شهرجلوگیری کنم، بارندگی های سیلابی چندروز گذشته نشان دادکه اوازعهده ی انجام همین یک قول هم برنیامد،باهمه ی این اوصاف برایش درانجام مسئولیتی که برعهده گرفته است آرزوی توفیق می کنم.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر