نسبت به مسأله ی ورزش ،به ویژه ورزش فوتبال ؛ازسرعلاقه هم که شده بیگانه نیستم.ادّعانمی کنم‌ که این نوشته ام‌،برگرفته از خبرگی وتخصّص بنده است، بلکه از سر دردمندی واستان دوستی ام می باشد. در ادامه ی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور(هفته ی ۲۴)،تیم کهن وتاریخی فوتبال استانمان بوشهر،یعنی شاهین ؛شکستی تلخ رامتحمّل شد که […]

نسبت به مسأله ی ورزش ،به ویژه ورزش فوتبال ؛ازسرعلاقه هم که شده بیگانه نیستم.ادّعانمی کنم‌ که این نوشته ام‌،برگرفته از خبرگی وتخصّص بنده است، بلکه از سر دردمندی واستان دوستی ام می باشد.

در ادامه ی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور(هفته ی ۲۴)،تیم کهن وتاریخی فوتبال استانمان بوشهر،یعنی شاهین ؛شکستی تلخ رامتحمّل شد که ناگفتنش بهتراست!.
شاید دراین راستا،افرادی تحلیل کنند که شاهین،رفتنیست ودیگر امیدی به ماندنش درلیگ برتر نیست.امّابنده امیدوارانه می گویم:شاهین می ماند .
ماندن تیم فوتبال شاهین استان بوشهر،مستلزم همّت همگانیست، همه دست به دست هم داده تااین آرزوی همگان را جامه ی عمل بپوشانیم.بنابراین ،چند پیشنهادراکه دراینجا ارائه می نمایم،امیدوارم مفید افتد وبه کار آید.
۱-فرصتی اندک مانده است تاپایان لیگ‌برتر فوتبال کشور،باید این فرصت باقی مانده را به غنیمت تبدیل کنیم.حیف است ،دست بردست گذاریم وبه اما واگر؛تقدیر فوتبال استان بوشهررا رقم بزنیم.
۲-برای اینکه فرصت سوزی تبدیل به فرصت سازی شود؛همه ی دست اندرکاران ورزش استان درزمینه ی فوتبال ومسئولان ذی ربط دست به دست هم داده ونشست هایی تأثیردهنده تشکیل دهند.دراین جلسات ونشست ها باید موانع راشناخت وبرای برطرف کردنش چاره اندیشید.
۳-بدون شک یکی از مشکلاتی که تیم فوتبال شاهین به آن گرفتار آمده است ،مشکل مالیست.برای استان زرخیزی مانند بوشهر ؛اصلاََزیبنده نیست که تیم فوتبالِ کهنه کار وتاریخی ای مانند شاهین ،گرفتار نبود یا کمبود مالی باشد.
۴-دراین زمان باقی مانده تاپایان لیگ‌برتر ،باید از نظر روحی وساختگی فکری ؛تیم شاهین را حمایت وتقویت نمود.به عنوان مثال:وجود وحضور مشاورانی امین ودلسوز دراین برهه ضروری به نظر می رسد که اگر تقویت روحی حاصل شود پاره ای از راه را رفته ایم وروزنه ی امیدی مارا به آینده امیدوارتر می کند.دراینجا از دست اندکاران‌ ورزش فوتبال تقاضا ماندم اگر دراین باره بخواهند گامی بر دارند ،بنده باتمام‌وجود وبدون‌هیچ چشمداشتی،درامر تقویت ومشاوره ی روحی درخدمتشانم.
موارد دیگری هم می توان‌طرح نمود که ارئه ی آنها را به پایان این فصل وبعداز ماندن شاهین واگذار می نمایم.چو فردا شود فکر فردا کنیم!،

  • منبع خبر : نصیر بوشهر