شرکت گاز استان ‌بوشهر⁩ در مکاتبه خود با مبین انرژی و دماوند انرژی اعلام کرده که با توجه به ناترازی گاز، از وصل گاز شرکت های مصرف کننده عمده تا زمان «تسویه کامل» بدهی آنها خودداری می کند. این در حالی است که پتروشیمی زاگرس گفته است از ابتدای سال ۱۲ همت گازبها پرداخت کرده […]

شرکت گاز استان ‌بوشهر⁩ در مکاتبه خود با مبین انرژی و دماوند انرژی اعلام کرده که با توجه به ناترازی گاز، از وصل گاز شرکت های مصرف کننده عمده تا زمان «تسویه کامل» بدهی آنها خودداری می کند. این در حالی است که پتروشیمی زاگرس گفته است از ابتدای سال ۱۲ همت گازبها پرداخت کرده ایم.