*شورای بی تفاوت * ✍️محمدرضاگرگی لیراوی(بندرامام حسن) درد را از هر طرف که بنویسیم و بخوانیم، درد است و این درد با مدل های مختلفی بر جسم و روح شهر امام حسن سایه افکنده و هر روز شاهد مدل جدیدی از این امراض خرد و درشت هستیم هر شهر موجودیت خود را بر اساس حضور […]

*شورای بی تفاوت *

✍️محمدرضاگرگی لیراوی(بندرامام حسن)

درد را از هر طرف که بنویسیم و بخوانیم، درد است و این درد با مدل های مختلفی بر جسم و روح شهر امام حسن سایه افکنده و هر روز شاهد مدل جدیدی از این امراض خرد و درشت هستیم

هر شهر موجودیت خود را بر اساس حضور ساکنین و میزان خدماتی که در آن جامعه ارائه می شود به دست می آورد و شهر امام حسن که متاسفانه نام شهر را یدک می کشد که کاش نمی کشید به دست متولیانی اداره می شود که نه علم کار دارند و جوهره ی خدمت و نه طالب آموختن هستند

شورای شهر امام حسن که به عنوان نمایندگان واقعی مردم بر مسند قدرت تکیه زده اند بی تحرک ترین،کم کارترین و ناکارآمدترین شورایی هستند که در حوزه شهری کار می کنند

مگر وظیفه شورا بررسی و شناخت نیازمندی ها و کمبودها و نارسایی های اجتماعی،فرهنگی،بهداشتی، علمی،اقتصادی،رفاهی و دهها مدل دیگر نیست؟

مگر شورا نباید پروژه های عمرانی،گردشگری،درآمد زایی،حمایت از انجمن ها و نهادهای اجتماعی،تشکیل تعاونی ها و چندین و چند مدل دیگر را مدیریت نماید؟ اما گام های خسته مدیران شورای شهر امام حسن را هیچ مکمل قدرتی نمی تواند به حرکت وادارد.شاید اشکال از گام های خسته نباشد و بجای قدم ها فکر خسته و ناتوان قدرت مدیریت، برنامه ریزی و اجرا ندارد.

مشکل امام حسن تنها کمبود امکانات نیست، کمبود بستر مناسب نیست مشکل امام حسن کمبود فکر است.
?شورایی خسته و دریک کلام  بی تفاوت
امام حسن نیازمند کالبدشکافی اساسی در حوزه مدیریت شهری است و همه مردم شریف این دیار از استاندار جهادی، فرماندار گرامی و همه مدیران و مسئولین تقاضا دارند دستگیری نمایند و اجازه ندهند افرادی ناکارآمد و کارنابلد تیشه به ریشه شهر زده و بذر ناامیدی در بکرترین منطقه شمال استان بکارند.
امیداست در این فرصت باقیمانده دوستان شورا از خواب ناز بیدار شده و بعد از یک دوره طولانی تعطیلات فکری به فکر چاره اندیشی نو باشند.

*شهر بوی کهنگی می دهد*
*طرحی نو دراندازید*

  • منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین