نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:   ضربه«لحیمر،لیمر،لهیمر،لحمیر»به معنی باد سرخ و ازعربستان می آید. ضربه لحیمر وقت ندارد .بعضی از ناخداها می گویند که قبل از ۱۵آبان می وزد و بعضی می گویند که از ۱۵داآخربرج آبان می وزد. بعضی سال ها خود بوشهر نمی وزد و اطراف ضربه لحیمر می زند. موقع وزیدن ضربه […]

نصیربوشهر – جواد غلام نژادجبری:

 

ضربه«لحیمر،لیمر،لهیمر،لحمیر»به معنی باد سرخ و ازعربستان می آید.

ضربه لحیمر وقت ندارد .بعضی از ناخداها می گویند که قبل از ۱۵آبان می وزد و بعضی می گویند که از ۱۵داآخربرج آبان می وزد.

بعضی سال ها خود بوشهر نمی وزد و اطراف ضربه لحیمر می زند.

موقع وزیدن ضربه لحیمر ۱ هفته نشانه دارد که از سمت (یا،شمال) تا سمت (مطلع،مشرق) ابر بالامی آیدو صیاد ها را می ترساند واین سردرگمی نه برای صیادها بلکه هواشناسی ها هم سردرگم هستند.

 

به قول :ناخدا رحمان غاله

( لحیمر مانند زن زائو است که همواره بادش می گیرد و ول می کند)

 

ظهر ها و بعدازظهر ها کاملاً هوا ابری می شود به خصوص در منطقه ستاره (یا و عیوق) به صورت عمودی دیده می شود و بعد از چند ساعت هوا صاف می شود واین به مدت ۵تا۷ روز ادامه دارد تا ضربه لحیمر شروع شود.

اگر از سمت (مغیب) باد لحیمر به وزدازهمان دریا رد می شود و به سمت( بر) نمی اید ولی ضربه لحیمر بیشتر (نحشی، دهن خوری )است و معمولاً از سمت (یا)تا(مطلع)ابرمی آیدکه مدت شدت ضربه لحیمر ۷۲ساعت همراه با دولاب(گردباد) است.خسارتهای زیادی به بار می آورد.

وای به حال سالی که ضربه لچیذب نزند.ضربه لحیمر کوک (چاق ) می شود خیلی خطرناک است.

اگر ضربه لحیمر بین ۱۰تا۱۵ برج زد سال پشت خشک و کم بارانی است و اگر هرچه عقب تر برود که ۲۰به بعد بشود سال بزرگی و پربارشی است.

تغییر هوا رو به خنکی می رود و صیادانی که تور۲۴۰قبادی استفاده می کنند از بعد از ضربه لحیمر ماهی های (قباد،شیر،خارو،،) حرکت می کند به سمت عمق بیشتر و جای خود را به ماهی ها (شوریده،راشگو،،) می دهد.

آبان ماه به برج عقرب معروف است و دریانوردان از این برج هراس دارند

  • منبع خبر : نصیر بوشهر