عبدالملکی، قبل انتخابات: ? با یک میلیون تومان هم میشه کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم! عبدالملکی، وزیر کار و رفاه: ? اینکه ۱۴ میلیون ایرانی شغل مناسبی ندارند به ما مربوط نمی‌شود. وزارت کار که مسئول ایجاد شغل نیست.  

عبدالملکی، قبل انتخابات:

? با یک میلیون تومان هم میشه کار تولیدی کرد. حتما می‌پرسید چگونه؟! حق دارید! آموزش نداده‌ایم!

عبدالملکی، وزیر کار و رفاه:

? اینکه ۱۴ میلیون ایرانی شغل مناسبی ندارند به ما مربوط نمی‌شود. وزارت کار که مسئول ایجاد شغل نیست.

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰