۳۰ مرداد روز ثبت نام خانوادگی⁩ در ایران است. ۳۰ مرداد ۱۳۱۳ ⁧ثبت نام‌خانوادگی⁩ در ایران اجباری شد. در این دوره بیشتر نام‌های خانوادگی بر اساس مکان زندگی، حرفه، ویژگی فیزیکی و یا شهرت سرپرست خانواده انتخاب می‌شد.      

۳۰ مرداد روز ثبت نام خانوادگی⁩ در ایران است. ۳۰ مرداد ۱۳۱۳ ⁧ثبت نام‌خانوادگی⁩ در ایران اجباری شد. در این دوره بیشتر نام‌های خانوادگی بر اساس مکان زندگی، حرفه، ویژگی فیزیکی و یا شهرت سرپرست خانواده انتخاب می‌شد.