▫️‏معاون پارلمانی دولت که نه، حتی اگر رییسی از معاون پارلمانی یکی از وزارتخانه ها هم سوال میکرد که ‎مسعود_فیاضی در مجلس رای می‌آورد نیز به او میگفتند خیر! فارغ از وقتی که این انتخابِ غلط از مردم، مجلس، دولت و شخص رئیس جمهور گرفت باید مشخص شود “مسعود فیاضی” گزینه تحمیلی چه کسی بود! […]

▫️‏معاون پارلمانی دولت که نه، حتی اگر رییسی از معاون پارلمانی یکی از وزارتخانه ها هم سوال میکرد که ‎مسعود_فیاضی در مجلس رای می‌آورد نیز به او میگفتند خیر!

فارغ از وقتی که این انتخابِ غلط از مردم، مجلس، دولت و شخص رئیس جمهور گرفت باید مشخص شود “مسعود فیاضی” گزینه تحمیلی چه کسی بود!

 

  • منبع خبر : عصر ۱۴۰۰