درآمد، حجم تولید و حجم فروش پتروشیمی پردیس در دی ماه به ترتیب ۲/۴ همت، ۳۲۰ هزارتن و ۲۱۵ هزارتن گزارش شده که نسبت به ماه گذشته و دی ماه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۱۵ کاهش، ۱۲ و ۱۷ درصد کاهش، ۲۸ و ۴ درصد کاهش را نشان می دهد. درآمد، حجم تولید […]

درآمد، حجم تولید و حجم فروش پتروشیمی پردیس در دی ماه به ترتیب ۲/۴ همت، ۳۲۰ هزارتن و ۲۱۵ هزارتن گزارش شده که نسبت به ماه گذشته و دی ماه سال قبل به ترتیب ۱۰ و ۱۵ کاهش، ۱۲ و ۱۷ درصد کاهش، ۲۸ و ۴ درصد کاهش را نشان می دهد. درآمد، حجم تولید و حجم فروش پردیس در چهارماهه نخست سال مالی این شرکت، به ترتیب ۱۱/۹ همت، ۱/۶۵ میلیون تن و ۱ میلیون تن گزارش شده که در مقایسه با بازه مشابه در سال قبل به ترتیب ۱۰ درصد کاهش، ۵ درصد افزایش و ۵ درصد افزایش را نشان می دهد.