پتروشیمی پردیس⁩ در سال مالی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲ به درآمد، سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب ۳۴/۸ ، ۱۸/۶ و ۲۲ همتی دست یافته است، در این مدت به ازای هر سهم ۳/۶۷ هزارتومان سود ساخته است. همچین این پتروشیمی از مصوبه ۴۲ میلیاردی مسئولیت های اجتماعی ‌برای سال مالی قبل، ۳۹ میلیارد […]

پتروشیمی پردیس⁩ در سال مالی منتهی به شهریورماه ۱۴۰۲ به درآمد، سود عملیاتی و سود خالص به ترتیب ۳۴/۸ ، ۱۸/۶ و ۲۲ همتی دست یافته است، در این مدت به ازای هر سهم ۳/۶۷ هزارتومان سود ساخته است. همچین این پتروشیمی از مصوبه ۴۲ میلیاردی مسئولیت های اجتماعی ‌برای سال مالی قبل، ۳۹ میلیارد آن را محقق کرده که ۳۲ میلیارد آن به شورای راهبردی، ۴ میلیارد به سرفصل زیست محیطی، ۲/۳ میلیارد به بخش حمایتی،۱/۶ میلیارد تومان به بخش فرهنگی و…تخصیص یافته است.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر آنلاین