بر اساس تعریف پیتر سالووی و جان مایر هوش هیجانی عبارت است از: “توانایی نظارت و پایش احساسات و هیجانات خود و دیگران، تفکیک و تشخیص آن‌ها، و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمای تفکر و رفتار” هر فرد در جامعه باید با شناخت خود، محیط پیرامون و نیز شناخت عوامل حاکم بر جامعه، […]

بر اساس تعریف پیتر سالووی و جان مایر هوش هیجانی عبارت است از: “توانایی نظارت و پایش احساسات و هیجانات خود و دیگران، تفکیک و تشخیص آن‌ها، و استفاده از این اطلاعات به عنوان راهنمای تفکر و رفتار”

هر فرد در جامعه باید با شناخت خود، محیط پیرامون و نیز شناخت عوامل حاکم بر جامعه، به گونه ای حساب شده و هدفمند متناسب با شخصیت خود رفتار کند. در این صورت با کنترل هیجان، عاطفه و احساس در برابر اتفاقات، واکنش مناسب نشان میدهد؛ خویشتنداری نموده و به خود اجازه نمیدهد در برابر هر عملی واکنشی سریع و تند نشان دهد.
در دنیای امروز که ارتباطات به یمن فضای مجازی به طور گسترده در دسترس عموم مردم جهان قرار دارد؛ بهتر است در ارسال مطالب دقت نظر بیشتری شود.
اتفاقات این چند روز در ایران واکنش جهانی را در پی داشته است. مردم و مسئولین آگاه و هوشیار ایران بدانند که سرگرم شدن در این اتفاقات اخیر باعث غفلت از مسائل آینده نشود. شواهد تاریخی گویای این مطلب است. مبادا غفلت باعث دریافت ضربه مهلک دیگری شود.
به امید صلح و آرامش جهانی.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر