بانو غمخوار شاعراست، خوب میسراید، اوتبلور شعرهای ناب غروب دریا، دلتنگی ها ورازونیاز با خدا درخلوت های تنهایی اش است. اوبیش از بیست سال است، مادرشعرهای صفحه ادبی نصیراست، وسالهاست مسئولیت همین صفحه بردوشهای تکیده اش سنگینی میکندو هر روز باشوق تراز روزقبل به نصیر ناصرتر میشود.…

*غمخوارِ نصـــیر*

✍️حسین روئین تن

🍁اکثرفعالان رسانه ای وفعالان اجتماعی، شخصیت متین و آرام وباوقار و صبورومردم دوست ودارای اعتبارات همه جانبه ،زنده یاد روحانی، سید محمود دعــائی را میشناسند، اومورد تایید همه نگرش ها و نحله های فکری بود.
نگارنده ازسال ۶۵ مشتاقانه وارد فاز خبرنگاری شدم،روح تشنه ام در جستجوی برکه ای بود که روح سرشارم را سیراب کند.
تا اینکه هفته نامه نصیر بوشهر پس ازمدتها با مدیریت جانبارِ ستون بدن(پا) ازدست داده ای وارد عرصه تلاش فکری فرهنگی شد.
برای ارزیابی اوضاع بدفتر هفته نامه رجوع کردم با کمی گپو گو باحسن لاوری مدیر مسئول، دقیقن شخصیت محمود دعایی را دروجود ایشان یافتم. دراولین دیدار شیفته جمیع جهات خلق وخویَ اش شدم. بعدها که ارتباطم بیش وبیشتر شد، حس کردم به
برکهء غدیر افکارم رسیده ام،
دُور مدیرجانباز را اهل جبهه وجهادی ها گرفته بودند که یا مثل خودش جانباز بودند یاهنوز از لباسشون بوی زبیدات، حورها، دهلاویه و تپه های کله قندی
وخاک های مُزَیّن شده بخون همت ها،زین الدین ها باکریها وشهدای بوشهر میداد.
همهء این مقدمه را چیدم تابگویم وبنویسم دراین فضای پراز معنویت خواهرانی نیز فعالیت میکردند که نقشی کمتراز رزمندگان درخاکریزهای فرهنگی نداشتند.
درمیان انها بانوئی بود واکنونم هست بنام طاهره غمخوار، خدای من اسمش را که میشنوم بغض سرتا پای وجودم را به رعشه درمیاورد.
درعجبم که خداوند گاهی چگونه زنانی میافریند، او درپاکی ونجابت معنای واقعی اسمش طاهره ودر مصیبت ها وداغ وتنهائی که چشیدوکشیده مصداق بارز فامیلش *غمخوار* بود.
درجوانی فرزندانش پدرازدست دادند، وخودش هر چند سال یک پسر،او اخیرن چهارمین فرزندخویش رابخاک سپیرده، خدایا استقامت وصبروبردباری وتحمل وتأمل پیش او زانوی خجالت بزمین میزندوکم آورده.
بانو غمخوار شاعراست، خوب میسراید، اوتبلور شعرهای ناب غروب دریا، دلتنگی ها ورازونیاز با خدا درخلوت های تنهایی اش است.
اوبیش از بیست سال است، مادرشعرهای صفحه ادبی نصیراست، وسالهاست مسئولیت همین صفحه بردوشهای تکیده اش سنگینی میکندو هر روز باشوق تراز روزقبل به نصیر ناصرتر میشود.
وقتی درطول این سالها با او روبرو میشدم نمیدونستم این محجوبه را چه صدا بزنم!! مادر؟خواهر؟یا غمخوارنصیر محله.
باور کنید تامدت ها نمیدانستم که *نصیرمحله* پسوند خانم شاعره طاهره غمخواراست، به هر روی وهرسوی شاعرِدردها وغم های صفحه ادبی نصیربوشهر، قسمتی غیرقابل انکار از شناسنامه این هفته نامه وزین است، خواستم بعنوان همکارش در نصیر وزین، ضایعه درگذشت چهارمین فرزندش را به او وپایگاه نصیر تسلیت گفته وخود را شریک غم ودردهایش اعلام کنم.
*✍️حسین روئین تن ـ(حـُرمهاجر)*

  • منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین