نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – چندی پیش در فضای مجازی گزارش عملکرد شش ماهه نمایندگان استان در مجلس خبر ساز شده بود و در آن یکی از نمایندگان استان را فعالترین و نماینده دیگر استان را ضعیفترین معرفی کرده بود. در این که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین […]

نصیر بوشهر – امیرحسین تاجدینی – چندی پیش در فضای مجازی گزارش عملکرد شش ماهه نمایندگان استان در مجلس خبر ساز شده بود و در آن یکی از نمایندگان استان را فعالترین و نماینده دیگر استان را ضعیفترین معرفی کرده بود.

در این که وظیفه اصلی نمایندگان مجلس قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین می باشد شکی نیست اما در کشور ما توزیع اعتبارات و تصمیم سازی های موثر برای حوزه انتخابیه، براساس شاخص های توسعه و آمایش سرزمین صورت نمی پذیرد و نمایندگان می توانند با لابی ها و ارتباطات و قدرت چانه زنی خود با هیئت دولت علی الخصوص وزرا امکانات و طرح ها و بودجه هایی را برای حوزه انتخابیه خود جذب کنند.

اینکه نماینده ای دایم روی صندلی مجلس نشسته باشد و فقط دکمه بلی خیر را فشار بدهد که نشانه قوت یک نماینده نیست!(یاد برنامه مسابقه هفته با اجرای زنده یاد منوچهر نوذری بخیر آنجا که میگفت دست ها روی زنگ!) گویا بعضی از نمایندگان مجلس ما فقط از مجلس همین دست ها روی زنگ را بلدند!

نماینده باید در وزارت خانه ها و در اتاق وزیران باشد جهت گرفتن حق مردم حوزه انتخابیه و عدم اعتنا دولت به نماینده آن منطقه، دلیل روشنی دارد با نطق های احساسی و مصاحبه های بدون سند و مدرک و تهدید استیضاح وزیر (آن هم وزیر نفت که در آخر به هیچ نتیجه ای نرسد) نمی توان امتیازی گرفت عاقبت آن می شود که هم خود و هم حوزه انتخابیه خود را از چشم وزرا می اندازد!

  • منبع خبر : نصیر بوشهر